JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJUZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SVOJINI CRNE GORE U OPŠTINI NIKŠIĆ

Objavljeno: 05.04.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede
Sadržaj:
JAVNI POZIVZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJUZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SVOJINI CRNE GORE U OPŠTINI NIKŠIĆPočetna cijena zakupa iz tačke 1. na godišnjem nivou iznosi 1.980,00 €.

Na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), i zaključka Vlade Crne Gore broj 07-.4881 od 29.10.2020 i 07-162/2 od 28.1.2021.godine, dana 5.4.2021. godine, Ministarstvo poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJUZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SVOJINI CRNE GORE U OPŠTINI NIKŠIĆ

 

1. Predmet javnog nadmetanja

 

Predmet javnog nadmetanja na period od pet godina, uz mogućnost produženja perioda zakupa, je imovina u svojini Crne Gore, raspolaganje Vlade Crne Gore, odnosno katastarske parcele upisane u posjedovni list broj 844, KO Ozrinići, opština Nikšići to:

Kat parcela 1139/1, površine 78.525 m2, njiva 3. klase,

Kat.parcela 1139/3, površine 53.860 m2, njiva 3. klase.

Ukupna površina koja se nudi u zakup je 132.385m2, odnosno 13,23ha.

2. Početna cijena zakupa

Početna cijena zakupa iz tačke 1. na godišnjem nivou iznosi 1.980,00 €.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

 

Davanje u zakup nepokretnosti iz tačke 1. će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem koje će se sprovoditi u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski trg 46, dana 16.4.2021. godine, u Podgorici, sa početkom u 12:00 časova.

 

4. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, a koja su otkupila aukcijsku dokumentaciju u visini od 30,00 € koja se uplaćuje na račun Budžeta Crne Gore broj 832-988-46.

Zahtjev za otkup Aukcijske dokumentacije dostavlja se na mail natasa.bozovic@mpsv.gov.me.

Uz popunjenu prijavu i potpisan nacrt ugovora potrebno je dostaviti:

Plan korišćenja zemljišta za period od 5 godina;

Potvrda da ne postoje neizmirene finansijske obaveze prema subjektu čija je imovina predmet aukcije (Poreska uprava Crne Gore);

Dokaz o uplaćenom depozitu za učešće na javnom nadmetanju – aukciji.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju – aukciji iznosi 5% od iznosa početne cijene zakupa, tj. 99 € i uplaćuje se na žiro-račun broj 535-17202-77 (kod Prve banke Crne Gore) za učešće na javnom nadmetanju.

Uplaćeni depozit učesnika na aukciji se uračunava u zakupninu.

Učesnici u javnom nadmetanju čije su prijave neblagovremene i nepotpune ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene zakupnine na godišnjem nivou.

Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup predmetnog lokaliteta formirana rješenjem br. 16-919/20-11423-12 od 4.3.2021. godine u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini putem javnog nadmetanja – aukcije ("Službeni list Crne Gore", br. 44/10).

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Učesnicima koji nijesu uspjeli na aukciji, odnosno koji nijesu stekli pravo zakupca, uplaćeni depozit  se vraća u roku od 10 dana od dana održavanja aukcije.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni učesnik koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Prijava za učešće na aukciji, dokaz o uplati depozita, plan korišćenja zemljišta i potpisan nacrt ugovora dostavljaju se Komisiji, adresa: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vidoprivrede Rimski trg 46, Podgorica, kancelarij broj 30, najkasnije do 12.4.2021. godine do 13:00 časova.

Prijave za učešće na aukciji pristigle nakon roka iz prethodnog stava, bez obzira na način na koji su dostavljene, neće se razmatrati i vratiće se ponuđačima.

 

 

4.Ostali uslovi

 

Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede, zaključi Ugovor/e o zakupu, predmetnih nepokretnosti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana završetka javnog nadmetanja.

Ukoliko Zakupac ne zaključi Ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a Zakupodavac ima pravo da zaključi Ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede, Rimski trg 46, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

Bliže informacije mogu se dobiti upitom na mail natasa.bozovic@mpsv.gov.me

Komisija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup predmetne nepokretnosti) zadržava pravo da poništi postupak javnog nadmetanja prije početka njegovog održavanje uz pisano obrazloženje.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 05.04.2021.
Rok za prijavu: 16.04.2021.
Naziv:JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJUZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SVOJINI CRNE GORE U OPŠTINI NIKŠIĆ
Ukupna sredstva99
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?