JAVNI POZIV za dodjelu podrške plasmanu organskih proizvoda za 2022. godinu

Objavljeno: 20.05.2022. 06:49 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 23/22 i 39/22) - mjera 3.5. Podrška plasmanu organskih proizvoda, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške plasmanu  organskih proizvoda za 2022. godinu

 

Predmet ovog Javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode i prodaju  organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Službeni list CG“, broj 56/13).

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja za dodjelu podrške, rokovi za podnošenje zahtjeva, procedure realizacije zahtjeva i isplata podrške.

DEFINICIJA KORISNIKA

Pravo na podršku pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom imaju fizička lica, pravna lica, kooperative, udruženja, upisana u Registar subjekata u organskoj proizvodnji u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Službeni list CG“, broj 56/13) zaključno sa 31. decembrom 2021. godine i u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21).

Pravo na podršku mogu ostvariti organski proizvođači isključivo za proizvode za koje posjeduju sertifikat izdat u 2022. godini od strane akreditovanog i ovlašćenog tijela za kontrolu organske proizvodnje, i to za količine proizvoda koje su  navedene u prilogu liste sertifikata i dokaza o količini organskih proizvoda plasiranih na tržištu.

Pravo na podršku ne mogu ostvariti privredna društva (djelimično ili potpuno) u državnoj svojini ili državna institucija.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

U zavisnosti od vrste organske proizvodnje, podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na podršku ako ispunjava sljedeće uslove:

 • Podnosilac zahtjeva državljanin Crne Gore sa mjestom boravka u Crnoj Gori;
 • Upisan je u Registar subjekata u organskoj proizvodnji i u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • Posjeduje sertifikat izdat od strane akreditovanog tijela za organsku proizvodnju u 2022. godini;
 • Plasira sertifikovane organske proizvode na tržište I za to posjeduju relevantan dokaz.

IZNOS PODRŠKE

Iznosi podrške (u eurima) po količinama organskih primarnih i prerađenih proizvoda stavljenih na tržište, dati su u sljedećoj tabeli:

Kategorije

Podrška (€/kg)

Kostičavo voće

0.25

Jabučasto voće

0.25

Jagodasto - bobičasto voće

0.50

Jezgrasto voće

2.50

Suptropsko/južno voće

0.70

Korijenasto povrće

0.40

Lisnato povrće

0.40

Krtolasto povrće

0.30

Lukovičasto povrće

0.40

Mahunasto povrće

0.80

Plodovito povrće

0.50

Ratarske kulture - zrnaste

0.20

Lucerka

0.10

Djetelinsko travne smješe

0.10

Mlinski  i konditorski proizvodi

0.40

Med

2.00

Prerađeni proizvodi animalnog porijekla

2.30

Prerađeni proizvodi biljnog porijekla

1.50

Voćni sokovi

0.80

Jaja

0.10

Alkoholna pića

0.10

Objašnjenje klasifikacije primarnih poljoprivrednih proizvoda u navedenoj tabeli, dati su u Prilogu ovog Javnog poziva.

Izuzimajući predviđene iznose podrške po količinama organskih primarnih i prerađenih proizvoda stavljenih na tržište, iznos podrške po zahtjevu, pojedinačnom proizvođaču, ne može biti veći od 5.000 eura.

Proizvođači ljekovitog bilja mogu ostvariti pravo na podršku jedino u slučaju da direktno plasiraju proizvod na tržište. Odnosno, pravo na podršku ne ostvaruju lica koja vrše otkup i prodaju registrovanih organskih proizvođača.

 

Podrška se realizuje na kraju investicije nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom  planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti organske proizvođače i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE

Podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Popunjen Zahtjev za podršku (Prilog 1);
 • Kopiju sertifikata izdatu u 2022. godini i listu sertifikovanih proizvoda sa naznačenim količinama proizvodnje;
 • Kopiju izvještaja ovlašćenog kontrolnog tijela za sertifikaciju u organskoj proizvodnji sa posljednje kontrole obavljene u 2022 godini;
 • U slučaju da je podnosilac zahtjeva kooperativa ili udruženje dokaz o istom;
 • Dokazi o prodatim proizvodima (potpisan i pečatiran).

Kompletna dokumentacija mora biti podnijeta od strane podnosioca zahtjeva ili lica koje ovlasti podnosilac zahtjeva, odnosno registrovani organski proizvođač.

PROCEDURA REALIZACIJE 

Podnosilac zahtjeva (organski proizvođač) šalje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predviđenu dokumentaciju. Nakon podnošenja zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši administrativnu kontrolu. Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava kriterijume definisane Javnim pozivom, predmetni zahtjev će biti odbijen. Ukoliko, zahtjev bude uredan, Podnosilac zahtjeva će dobiti Rješenje o odobravanju podrške plasmanu  organskih proizvoda za 2022. godinu (u daljem tekstu: Rješenje o odobravanju). Odobreni iznos podrške biće isplaćen na žiro račun korisnika, nakon obrade zahtjeva I donošenja Rješenja o odobravanju.

Izuzimajući prethodno opisanu procedure realizacije, koja obuhvata administrativnu kontrolu,  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede može da sprovodi i terensku kontrolu. Terenske kontrole se sprovode na određenom uzorku zahtjeva koji su potpuni u pogledu administrativnih zahtjeva i kriterijuma propisanih ovim Javnim pozivom ali se identifikuje osnovana sumnja u vjerodostojnost podataka iz podnijete dokumentacije.

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE 

 

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške plasmanu  organskih proizvoda za 2022. godinu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.mpsv.gov.me) ili u Direkciji za organsku proizvodnju, šeme kvaliteta I zemljišnu politiku. Popunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške plasmanu  organskih proizvoda za 2022. godinu i neophodnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem pošte, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Direktorat za poljoprivredu

po Javnom pozivu za dodjelu podrške plasmanu  organskih proizvoda za 2022. godinu 

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica


Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020 482 134

Trajanje Javnog poziva je do 1. novembar 2022. godine.   

PRILOG

 

 

Objašnjenje klasifikacije primarnih poljoprivrednih proizvoda, koji su dati u Tabeli Javnog poziva:

Koštičavo voće: šljiva, breskva, kajsija, trešnja, višnja, drijen i dr;  

Jagodasto- bobičasto voće: jagoda,malina, kupina, aronija,dud,borovnica, ribizla i dr; 

Jabučasto voće: jabuka, kruška, dunja, mušmula, oskoruša, glog i dr;

Jezgrasto voće:  orah, lješnik, badem, kesten i dr;

Suptropsko voće/ južno: smokva, maslina, šipak (nar) i dr;

 • Korijenasto povrće: sargarepa, cvekla, celer, peršun i dr;
 • Lisnato povrće: salata, spanać, blitva, radič,celer i dr;
 • Krtolasto povrće: krompir i dr;
 • Lukovičasto povrće: bijeli, crni luk, praziluk i dr;
 • Mahunasto povrće: grašak, boranija, pasulj, bob, sočivo i dr;
 • Plodovito povrće: tikvice, krastavac, paprika, patlidžan, paradajz,lubenica, dinja i dr.
 • Ratarsko kulture (zrnaste): lucerka, travno-djetelinske smješe, pšenica, heljda, ječam, raž, ovas I dr.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?