JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG i ĆUREĆEG MESA

Objavljeno: 30.11.2021. 14:39 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi (Službeni list CG“ 78/18) i Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 14-307/21-14316/1 od 19.11.2021. godine donijetog u izvršenju Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-398/2 od 28.01.2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o b j a v lj u j e 

JAVNI POZIV 

ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG i ĆUREĆEG MESA

I

Pozivaju se zainteresovani registrovani poljoprivredni proizvođači pilećeg mesa koji su upisani u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za jednodevna pilad koja su nabavljena za tov brojlera i ćurice za dalji tov da dostave Zahtjev za ostvarivanje pomoći koji su nabavljeni od 1.novembra 2021.godine do 20.decembra 2021.godine.

Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se do 20. decembra 2021. godine, na Obrascu I koji je dat u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio. 

Uz Zahtjev iz stava 2 ove tačke dostavljaju se dokazi i to:

  • dokaz o ulaznom broju pilića - CMR ovjeren, u slučaju uvoza; 
  • ulazna faktura od dobavljača u slučaju nabavke u Crnoj Gori; 

II

Pomoć iz tačke 1 ovog javnog poziva se ostvaruje u  iznosu 0,50 eura po jednodnevnom piliću za tov brojlera, odnosno 5,00 eura po ćuriću za dalji tov.  

III

Pomoć se obračunava na osnovu broja nabavke jednodnevnih pilića za tov brojlera i ćurića za dalji tov u odobrenom objektu upisanom u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Isplata pomoći se vrši na žiro-račun podnosioca Zahtjeva.

IV

Pomoć iz tačke 1 ovog javnog poziva može se opredjeljivati do 100.000 eura iz sredstava utvrđenih mjerom Program intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture, koji je Vlada utvrdila u okviru Mjera podrške građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine.

V

Zahtjev na propisanom obrascu sa propisanom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriverede

 Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, 

sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG I ĆUREĆEG MESA“

Zahtjevi po ovom javnom pozivu predaju se neposredno na arhivi Ministarstva radnim danima od 9 do 14 časova, zaključno sa 20. decembrom 2021. godine.

Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvoreni će se vratiti strankama.

Zahtjev koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva biće odbijeni.

VI

Ovaj javni poziv objaviće se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.                     


Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 30.11.2021.
Rok za prijavu: 20.12.2021.
Naziv:JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG i ĆUREĆEG MESA
Tip:javni
Ukupna sredstva100.000
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?