Poziv za predaju zahtjeva za očuvanje genetičkih resursa u poljoprivredi za 2023. godinu

Objavljeno: 03.05.2023. 08:09

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavještava poljoprivredne proizvođače da je u okviru Agrobudžeta za 2023. godinu kreirana mjera „Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi“, te poziva korisnike da podnesu zahtjeve za podršku do 01. juna tekuće godine.

Podrška se opredeljuju u vidu plaćanja za sve obradive površine i priplodna grla koja ispunjavaju kriterijume ove mjere. 

Pravo na podršku imaju proizvođači upisani u odgovarajuće registre Organa uprave, a koji uzgajaju autohtone vrste/sorte/rase i koji su saglasni da sarađuju sa institucijom nadležnom za genetičke resurse po pitanju dostavljanja materijala i pružanja neophodnih informacija.

U biljnoj proizvodnji podrška se daje: 

- za višegodišnje kulture: uzgoj i njega pojedinačnih (do 20) veoma starih stabala masline/čokota vinove loze ili zasada procijenjene starosti preko 200 godina (za masline preko 1000 godina), uzgoj i njega pojedinačnih stabala (do 20) ili zasada ostalih voćnih vrsta/sorti, koje su ugrožene erozijom, a za koje je dostavljen dokaz o starosti i dokazi o saradnji sa Crnogorskom bankom biljnih gena koja je smještena na Biotehničkom fakultetu; 

-za jednogodišnje kulture: uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura na površini većoj od 0,3ha po uzgajanoj vrsti a za koje su dostavljeni dokazi o saradnji sa Crnogorskom bankom biljnih gena koja je smještena na Biotehničkom fakultetu. 

U stočarstvu podrškom je obuhvaćen: uzgoj buše u govedarstvu; zetske žuje, sore, pivske pramenke i ljabe u ovčarstvu i domaće balkanske koze i magaraca.

Zahtjev za podršku dostavlja se Ministarstvu na obrascu, koji se može preuzeti na internet stranici i u kancelarijama Ministarstva, uz Izvještaj relevantne naučno-istraživačke institucije koji sadrži: opis - istorijat, poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse, naziv (sistematsku pripadnost), brojčano stanje, površinu, procijenjenu starost, ostvareni i planirani vid saradnje sa vlasnikom genetičkog resursa. 

Obradive površine pod biljnim kulturama za koje se podnosi zahtjev za podršku moraju biti upisane u SIZEP prije podnošenja zahtjeva. 

Za potrebe očuvanja genetičkih resursa u govedarstvu za rasu buša, podržava se nabavka tri priplodnjaka-bika u čistoj rasi. Priplodnjaci će biti dodijeljeni poljoprivrednicima, koji ispune uslove, odnosno da su korisnici ove mjere najmanje tri godine, a grla drže u čistoj rasi (pridržavaju se preporuka Biotehničkog fakulteta) a blagovremeno su podnijeli zahtjev za podršku. Rangiranje i dodjela priprodnjaka će se obaviti u skladu sa kriterijumima koji se odnose na prosječan broj grla koji je ostvario podršku po ovoj mjeri poslednje tri godine. Priplodnjaci će se dodjeljivati poljoprivrednicima uz obavezu da naredne tri godine po jedno muško grlo podmlatka ustupe nekom od gazdinstava koja uzgajaju bušu. Podrška se daje po podnesenom zahtjevu uz dostavljeno stručno mišljenje ovlašćene naučno-istraživačke institucije (Biotehnički fakultet).

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti poljoprivredne proizvođače i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva, jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-150 i 020/482-222.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?