Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024.

Objavljeno: 24.01.2023. 13:31 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, broj 41/18), Ministarstvo evropskih poslova upućuje

JAVNI POZIV

za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024.

Ministarstvo evropskih poslova daje na javne konsultacije Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost), da se uključe i daju svoj doprinos u pripremi ovog strateškog dokumenta.

Imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa i potrebu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, Ministarstvo evropskih poslova kao koordinator procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji pristupila je revidiranju Programa pristupanja kojim će se planirati usklađivanje sa pravnom tekovinom Unije i jačanje administrativnih kapaciteta u okviru 33 pregovaračka poglavlja za period 2023 – 2024. godina. Ukazujemo da se od zainteresovane javnosti očekuju inicijative, predlozi, sugestije i komentari na dvogodišnje planove u okviru strateškog i zakonodavnog okvira, dok struktura dokumenta ostaje nepromijenjena u odnosu na prethodne programe pristupanja.

Javne konsultacije o Nacrtu programa trajaće 15 dana od objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva evropskih poslova (https://www.gov.me/mep), portaluwww.eu.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me. Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je Vanja Banović, samostalna savjetnica u Ministarstvu evropskih poslova.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti na adresu: Bulevar revolucije 15,  81000 Podgorica, kao i na e-mail adresu: vanja.banovic@mep.gov.me.

Ministarstvo evropskih poslova će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, te isti objaviti na svojoj internet stranici https://www.gov.me/mep, portaluwww.eu.me i portalu e-upravehttps://www.euprava.me i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od najviše sedam dana od isteka prednje navedenog roka od 15 dana. Nakon završetka javnih konsultacija biće organizovan i Okrugli sto za zainteresovanu javnost za potrebe rasprave o Nacrtu programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024, o kojem će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Nacrt Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?