Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV ZA POLAGANJE ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Objavljeno: 27.01.2022. 11:39 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

JAVNI POZIV ZA POLAGANJE ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju („Službeni list CG“, broj 1/22) u članu 208c je propisano da je stečajni upravnik koji je na dan stupanja na snagu ovog zakona upisan na listu stečajnih upravnika dužan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava prijavu za polaganje ispita provjere znanja iz člana 25d ovog zakona. Istim članom je propisano da je stečajni upravnik dužan da ispit provjere znanja položi u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave za polaganje ispita provjere znanja. Ministarstvo će shodno članu 208c stav 3 brisati sa liste stečajnog upravnika koji nije podnio Ministarstu prijavu za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ili nije položio ispit provjere znanja u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave za polaganje ispita za provjeru znanja stečajnog upravnika.

Imajući u vidu da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju stupio na snagu 18.01.2022. godine, to se obavještavaju stečajni upravnici koji su upisani na listu stečajnih upravnika da su dužni da u ostavljenom roku ovom Ministarstvu dostave prijavu za polaganje ispita provjere znanja, na adresu: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica.

Prijava za polaganje ispita provere znanja stečajnog upravnika

Kontakt osoba:
Džana Kajević
Br.tel.020/407-506
Email:dzana.kajevic@mpa.gov.me

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?