JAVNI POZIV ZA POMOĆ PČELARIMA U ČVRSTOJ PRIHRANI ( POGAČE)

Objavljeno: 04.10.2021. 11:06 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi (Službeni list CG“ 78/18 i 70/21), i Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 05-307/21- 12025/1 od 01.10.2021 godine donijetog u izvršenju Zaključka Vlade Crne Gore broj 07- 398/2 od 28.01.2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV ZA POMOĆ PČELARIMA U ČVRSTOJ PRIHRANI ( POGAČE)

I

Pozivaju se zainteresovani proizvođači hrane za pčele koji su upisani u Centralni registar registrovanih, odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane za životinje da dostave ponudu sa definisanom cijenom za prihranu pčela (u daljem tekstu: pogača).

Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se na Obrascu I koji je dat u prilogu ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

Uz Zahtjev iz stava 2 ove tačke dostavljaju se dokazi i to:

  • Dokaz o registraciji iz CRPS;
  • Proizvođačka specifikacija za pogaču;
  • Kapacitet proizvodnje na mjesečnom nivou, -
  • Dokaz o kontroli kvaliteta pogača.
  • Cjenovna ponuda.

II

Pomoć se ostvaruje u iznosu 0,40 eura po kilogramu pogače iz tačke I ovog Javnog poziva, maksimalno 5 (pet) kilograma pogače po jednom pčelinjem društvu.

III

Pogače iz tačke I ovog Javnog poziva mogu da kupe pčelari koji su registrovani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u trenutku objavljivanja ovog Javnog poziva.

IV

Pomoć se realizuje na način što će prijavljeni subjekti koji ispune uslove u skladu sa ovim Javnim pozivom, vršiti prodaju pogača po cijeni umanjenoj za iznos pomoći koja je definisana tačkom II, i to nakon što se nađu na Listi privrednih subjekata koji mogu vršiti prodaju pogača, a koja se sačinjava nakon okončanja postupka po ovom javnom pozivu.

Nakon sačinjavanja Lista privrednih subjekata koji mogu vršiti prodaju pogača, Ministarstvo će izdavati potvrde zainteresovanim pčelarima, na osnovu koje će moći da se prijave kod subjekta odabranog u skladu sa ovim Javnim pozivom i kupe pogače po umanjenoj cijeni. Prilikom kupovine pogača kod odabranog subjekta pčelar je dužan predati potvrdu, a odabrani subjekat je dužan zadržati kod sebe i prilikom predaje zahtjeva za isplatu i nju dostaviti kao dio dokumentacije.

Odabrani proizvođači pogača dužni su da registrovanim pčelarima umanje iznos pomoći za nabavljene pogače za prihranu pčela koja je definisana javnim pozivom za hranu za prihranu pčela. Odabranim proizvođačima pogača priznaće se pravo na povraćaj samo na osnovu dostavljenog zahtjeva za isplatu (koji se podnosi na Obrascu II i čini sastavni dio ovog Javnog poziva), spiska korisnika pomoći, potvrda i dokaza o utrošenim sredstvima (fiskalni računi). Cjenovna ponuda se ne smije mijenjati do kraja realizacije ovog Javnog poziva.

V

Pomoć iz tačke I ovog Javnog poziva može se opredjeljivati do 90.000,00 eura iz sredstava utvrđenih mjerom Program intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture, koji je Vlada utvrdila u okviru Mjera pomoći građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine.

VI

Zahtjev na propisanom obrascu sa propisanom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica,

sa naznakom „JAVNI POZIV ZA POMOĆ PČELARIMA U ĆVRSTOJ PRIHRANI (POGAČE)

Zahtjevi proizvođača hrane za pčele koji su upisani u Centralni registar registrovanih, odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane za životinje predaju se neposredno na arhivi Ministarstva radnim danima od 9 do 14 časova, zaključno do 06.10. 2021. godine.

Nakon okončanja postupka za prijem zahtjeva proizvođača hrane za pčele ministarstvo objavljuje listu privrednih subjekata koji mogu vršiti prodaju pogača, a zainteresovani pčelari se mogu informisati o tome kod koga mogu izvršiti kupovinu pogača na kontakt telefon: 020/482-280, ili na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtjevi za isplatu zajedno sa ostalom dokumentacijom proizvođači hrane za pčele predaju neposredno na arhivi Ministarstva radnim danima od 09:00-14:00h, zaključno sa 10. decembra 2021. godine.

Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvoreni će se vratiti strankama. Zahtjevi koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog poziva biće odbijeni.

VII

Ovaj Javni poziv objaviće se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 04.10.2021.
Rok za prijavu: 06.10.2021.
Naziv:JAVNI POZIV ZA POMOĆ PČELARIMA U ČVRSTOJ PRIHRANI ( POGAČE)
Tip:javni
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?