JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

Objavljeno: 16.05.2022. 05:58 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma formiraće radno tijelo sa zadatkom da izradi predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama (Službeni list Republike Crne Gore", br. 11/04 i 46/07, Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 40/11, 45/14, 42/17 i 27/19).

Shodno članu 5 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (u daljem tekstu: Uredba) nevladine organizacije u radnom tijelu mogu imati jednog/u predstavnika/cu.

Na osnovu člana 4 Uredbe nevladina organizacija može da predloži svog/ju predstavnika/cu ako:

  • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe;
  • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
  • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
  • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
  • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
  • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

  U skladu sa članom 5 stav 2 Uredbe predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

ima prebivalište u Crnoj Gori;

ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Shodno članu 6 stav 2 Uredbe, predlaganje predstavnika/ce vrši se na obrascu u prilogu.

Uz predlog predstavnika/ce na propisanom obrascu, nevladina organizacija je, u skladu sa članom 7 Uredbe, dužna da dostavi sljedeću dokumentaciju.

 dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopiju statuta nevladine organizacije;

dokaz da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti koja je predmet rada radnog tijela, sa potpisom lica ovlašćenog za zastupanje i pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti koju sagledava i normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

 Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i portalu e-uprave, kako je to propisano članom 6 stav 1, a u vezi sa članom 3 stav 1 Uredbe, i isti rok teče od 16.05.2022. godine do 26.05.2022. godine.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se lično na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, radnim danima od 07 do 13h, ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, sa naznakom:

„Predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama“, ili dostavom potrebne skenirane dokumentacije putem elektronske pošte na e-mail adresu marjan.milacic@mek.gov.me.

  Prema članu 8 stav 1 Uredbe, Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici http://www.gov.me/mek i na portalu e-uprave https://www.euprava.me/ objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

  Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume iz Uredbe, ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava propisane kriterijume, kako je to precizirano članom 8 stav 2 Uredbe.

Predlog za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u radno tijelo vrši Ministar ekonomskog razvoja i turizma, sve u skladu sa članom 9 Uredbe.

Pitanja u vezi sa postupkom predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnom tijelu mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu boris.rabrenovic@mek.gov.me.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Objavljen: 16.05.2022.
Rok za prijavu: 26.05.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?