Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o slobodnom pristupu informacijama

Objavljeno: 28.06.2024. 10:57 Autor: Ministarstvo javne uprave

JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA  

Nevladine organizacije u Radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika/cu.

I Uslovi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Radnom tijelu: 

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-  da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije; 
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.  

II Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori; 
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.  

III Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta); 
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije; 
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu; 
- dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik; 
- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/ce u radnom tijelu.

IV Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce u Radnom tijelu je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave, na propisanom obrascu za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu, koji možete preuzeti ovdje: Obrazac za predlaganje-predstavnika NVO    

Ministarstvo javne uprave će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u Radnom tijelu, na svojoj internet stranici https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz tačke I ovog poziva, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane uslove ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se pisarnici Ministarstva javne uprave neposredno, svakog radnog dana u vremenu od 09.00h do 11.00h i od 12.00h do 14.00h, ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE– DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU, RIMSKI TRG BROJ 45, 81000, PODGORICA, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o slobodnom pristupu informacijama.”
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o slobodnom pristupu informacijama, mogu se dobiti putem kontakt telefona: 068/896-965.  


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?