Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulture

Objavljeno: 24.01.2022. 12:57 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl.list CG” br. 41/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti slatkovodnog ribarstva i akvakulture, da predlože svog predstavnika/cu za rad u Radnu grupu za izradu predloga Zakon o izmjenama i dopunama zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: tri.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnoj grupi.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predloži svog predstavnika u Radnu grupu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na slatkovodno ribarstvo i akvakulturu;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da posjeduje iskustvo u oblasti slatkovodnog ribarstva i akvakulture;  
 • da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;         
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na slatkovodno ribarstvo i akvakulturu;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/svoju  predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok za podnošenje predloga je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mpsv.gov.me i portalu e uprave.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu:

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Rimski trg 46, 81000 Podgorica

sa napomenom: ”PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj prijedloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Radnu grupu, vrši ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.

Dokumenta

Obrazac
Obrazac
Obrazac za javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulture
Verzija 1.0 Objavljeno: 24.01.2022. 18:56
Preuzmi pdf 789 KB

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 24.01.2022.
Rok za prijavu: 03.02.2022.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulture
Tip:javni
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?