Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2024-2027

Objavljeno: 19.02.2024. 09:32 Autor: Generalni sekretarijat Vlade CG

U skladu sa čl. 10 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Sl. list CG, br. 41/2018 od 28.6.2018), Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore upućuje poziv svim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima/kama, kao i drugim zainteresovanim stranama da uzmu učešća u Javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2024-2027.

Nacrt Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2024-2027 će biti na javnoj raspravi 20 dana od dana objavljivanja na web stranici Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i portalu e-uprava.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2027-2027 se mogu dostaviti:

na adresu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore – Sektor za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade, na adresi Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2024-2027“ i naznakom adrese na koju će se uputiti odgovor u odnosu na dostavljene prijedloge/primjedbe/sugestije ili 

putem e-maila na adresu: a.boskovic@gsv.gov.me

Napomena: Primjedbe, prijedlozi i sugestije na tekst Nacrta Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2024-2027 dostavljaju se na obrascu koji sadrži: ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv organa, organizacije ili udruženja koji dostavlja primjedbe, predloge i sugestije; kontakt detalje fizičkog, odnosno pravnog lica; naziv institucije kojoj se dostavljaju primjedbe, prijedlozi i sugestije; naziv "PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I SUGESTIJE"; naziv nacrta dokumenta na koji se odnose primjedbe, prijedlozi i sugestije; tekst primjedbi, prijedloga i sugestija koji se dostavljaju i njihovo obrazloženje, kao i mjesto za potpis podnosioca primjedbi, prijedloga i sugestija.

INFORMACIJE O SPROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE SE MOGU ZATRAŽITI PUTEM SLEDEĆEG KONTAKTA:

Aleksandra Bošković, samostalna savjetnica I za pravna pitanja, Odsjek za razvoj sistema strateškog planiranja, Sektor za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Mail adresa: a.boskovic@gsv.gov.me

Telefon: 020 481 361

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA VLADE 2024-2027

I Javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027 će sprovesti Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

II Javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027 počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, teksta Nacrta Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027 sa obrazloženjem i Programom javne rasprave na internet stranici Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i portalu e-uprave.

III Prijedlozi, sugestije i komentari na Nacrt Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027 mogu se dostaviti na adresu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore – Sektor za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade, na adresi Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica ili putem e-mail adrese: a.boskovic@gsv.gov.me

IV Javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027 trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i portalu e-uprave.

V Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore će razmotriti prijedloge, sugestije i komentare učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet stranici Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i portalu e-uprave u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?