Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava kroz Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu

Objavljeno: 11.04.2023. 07:16 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na linku korisničko uputstvo za prijavu: https://www.youtube.com/watch?v=r9LfGjKuJjY

Na osnovu Programa rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, i zaključka Vlade Crne Gore br.07-323/23-1513/2 od 6.04.2023. godine,

 MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA 

objavljuje


JAVNI POZIV

za učešće u postupku dodjele sredstava kroz

Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu

 Programom za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu omogućeno je podsticanje razvoja crnogorskih zanata pružanjem finansijske podrške za nabavku opreme i alata za obavljanje zanatske djelatnosti kao i promotivnih aktivnosti organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama i izrade promotivnog materijala.

Cilj Programa za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu je osnaživanje zanatske aktivnosti i podsticanje razvoja crnogorskih zanata kroz finansijsku podršku koju obezbjeđuje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma (u daljem tekstu „Ministarstvo“).

 Ministarstvo poziva zanatlije da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava kroz Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023.godinu (u daljem tekstu „Program“).

 • Uslovi za učešće 

 Pravo učešća u Programu imaju zanatlije koji su upisani u Registar zanatlija kod JU Zanatska komora ili su prijavljeni organu lokalne uprave nadležnom za poslove privrede, čija je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/10)  i koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, br. 16/14.) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list RCG“, br. 52/16, 145/21) i koja:  

Posluju 100% u privatnom vlasništvu i imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;

Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2022. godinu, u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja; 

Za zanatlije koje nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2022. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2023. godinu;

Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za  odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021);


Za iste aktivnosti nisu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u posljednje 3 godine;

Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;

Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;

Čiji osnivač i/ili odgovorno lice u pravnom licu se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;

Nisu u finansijskim poteškoćama[2] (u smislu Uredbe o opšem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći). 

 

U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj  strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica)[3], ne mogu podnijeti zahtjev za oba privredna društva.

 • Finansijski okvir:

Ukupan budžet za realizaciju Programa iznosi 175.000,00 €.

Predmet Programa:

Program je namijenjen za sufinansiranje troškova nabavke opreme i promocije zanata kroz dvije komponente, za sljedeće aktivnosti: I Nabavka nove i/ili polovne opreme (ne starije od pet godina) i specijalizovanih alata, koji su u funkciji kreiranja i promocije proizvoda i/ili usluge za obavljanje zanatske djelatnosti; II Promocija zanata - organizacija i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, kao i dizajn i izrada promotivnog materijala.

 • Opravdani troškovi i intenzitet podrške:

Program podrazumijeva finansijsku podršku koja je bazirana na principu refundacije, i to na način da zanatlija finansira 100% svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, nakon čega mu se po podnošenju dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava za realizaciju aktivnosti, od strane Ministarstva odobrava povraćaj dijela troškova.

Odobrena podrška može pokrivati do 70% opravdanih troškova u okviru prve komponente[4] i do 50% u okviru druge komponente[5] Programa, uz povećanje procenta podrške za dodatnih 10%, shodno stepenu razvijenosti JLS. 

U okviru prve komponente iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme je do 70% opravdanih troškova, odnosno do 10.000,00 € bez PDV po zanatliji, za aktivnosti koje se odnose na vrijednost opreme. 

U okviru druge komponente iznos bespovratnih sredstava je do 50% opravdanih troškova, odnosno do 6.000,00 € bez PDV po zanatliji, za učešće na međunarodnom sajmu, a iznos do 4.000,00 € bez PDV se može dodijeliti za učešće na domaćem sajmu.

Za zanatlije koje posluju u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) sa indeksom razvijenosti do 100%[1] primijeniće se podrška koja uvažava regionalni aspekt i razvrstavanje JLS prema stepenu razvijenosti na način što će se uvećati procenat bespovratnih sredstava za dodatnih 10% za zanatlije koje posluju u sljedećim opštinama: Petnjica, Andrijevica, Gusinje, Plav, Rožaje, Tuzi, Berane, Bijelo Polje, Bar, Šavnik, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Plužine, Ulcinj, Žabljak, Cetinje, Nikšić, Danilovgrad) dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati. Uslov je da u posljednjih šest mjeseci do dana objavljivanja Javnog poziva nije bilo promjena u strukturi vlasništva, kao i u promjeni adrese sjedišta Društva u okviru druge JLS kojim bi se obezbijedio uvećani iznos podrške.

Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola ili je u pitanju preduzetnica kao i ukoliko je zanatlija osoba koja ima do 35 godina starosti, intenzitet podrške se uvećava za dodatnih 5% dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.

 

Maksimalni iznos odobrene podrške po zanatliji iznosi 12.000 €.  

Sredstva iz Programa ne mogu se koristiti za: 

 • Troškove koji se direktno odnose na proizvodnju i distribuciju proizvoda (troškovi izrade proizvoda, transportni troškovi, troškovi kapitalnih investicija, troškovi administracije i obaveze prema trećim licima, amortizacije, plaćanje kamata i sl. bankarskih troškova, komisiona plaćanja, slični troškovi koji se odnose na sprovođenje ugovora, plaćanje provizija i sl.),
 • Nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila,
 • Troškove nabavke ugradne opreme (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi i sl.),
 • Iste aktivnosti koje su već podržane od strane drugih institucija,
 • Sponzorstva za učešće na radnim seminarima, konferencijama, kongresima,
 • Posjete kupcima na stranim tržištima,
 • Posjete sajmovima bez izlaganja. 

Troškovi nabavke opreme (carinski i administrativni troškovi, špedicija, skladištenje i manipulacija, montaža i instaliranje opreme, obuke i sl.) padaju na teret samog zanatlije i neće biti predmet refundacije od strane Ministarstva. 

Programom nijesu obuhvaćene sljedeće djelatnosti: primarna poljoprivredna proizvodnja; proizvodnja čelika, sintetičkih vlakana i vađenje uglja; brodogradnja; proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda; proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga; trgovina; građevinarstvo (u dijelu izgradnje gotovih stambeno-poslovnih jedinica); ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa s javnošću; saobraćaj; prodajni auto saloni; proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se smatraju nezakonite ili štetne po okolinu i opasne za ljudsko zdravlje; igre na sreću; proizvodnja duvanskih proizvoda; alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija); nemoralne i nelegalne aktivnosti. 

 • Dokumentacija koja se pribavlja po službenoj dužnosti: 

Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti sljedeće dokaze:

 • Izvod o registraciji- Centralni registar privrednih subjekata;
 • Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima ili reprogramu obaveza, zaključno sa prethodnim mjesecom, u odnosu na mjesec predaje dokumentacije za refundaciju troškova - Uprava prihoda i carina;
 • Potvrdu da se osnivač i/ili odgovorno lice u pravnom licu ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala- Ministarstvo pravde;
 • Dokaz da je zanatlija upisan u Registar zanatlija kod JU Zanatska komora ili dokaz da je prijavljen za obavljanje zanatske djelatnosti kod organa lokalne uprave nadležnom za poslove privrede.
 • Dokaz o kumulaciji državne pomoći i dodjele ostalih subvencija po istom osnovu.
 • Podnošenje prijava i potrebna dokumentacija:

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vrši se korišćenjem digitalnog sertifikata putem online platforme, link za pristup na adresi https://programi.gov.me, uz korisničko uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva koje se nalazi na web stranici Ministarstva www.gov.me/mek. U slučaju nastanka tehničkih problema na radu platforme za podnošenje prijava i zahtjeva za refundaciju, prijem istih će se vršiti preko arhive Ministarstva o čemu će zanatlije biti obaviještene na web stranici www.gov.me/mek

 • Nakon izbora Programa i odgovarajuće komponente/zanatlija pristupa popunjavanju elektronskih obrazaca koji čine dio obavezne opšte dokumentacije za Program:
 • Prijavni formular;
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa;
 • Obrazac kojim se potvrđuje da nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću.

 • Odluku o realizaciji aktivnosti zanatlija donosi samostalno, odnosno Ministarstvo nema uticaja kada će zanatlija započeti programske aktivnosti, a u skladu sa definisanim rokovima Programa.

  • Prilikom predaje zahtjeva elektronski se podnosi dokumentacija potrebna za refundaciju sredstava kojom se dokazuje da je zanatlija realizovao aktivnost nabavke opreme i/ili učešća na međunarodnom/domaćem sajmu i/ili izrade promotivnog materijala:

   

  • Ponuda/faktura pružaoca usluge za realizaciju aktivnost/usluga sa detaljnim opisom i troškovima( potpisana i ovjerena),


  • Dokazi o izvršenom plaćanju (Swift, izvodi o plaćanju sa bankarskog računa preduzetnika/privrednog društva, ovjereni od banke, itd.),
  • Kopija kartona deponovanih potpisa,
  • Potvrda da je navedeni žiro račun (iz KPD) aktivan, izdata od strane poslovne banke.

   Sve relevantne informacije u vezi potrebne dokumentacije detaljno su navedene u Programu. Komisija zadržava pravo da umanji iznos prijavljenih troškova za povraćaj ukoliko su troškovi neadekvatni i nisu u skladu sa opravdanim troškovima i rokovima ili pravo da prijavu odbaci.

  • Vremenski okvir trajanja Programa: 

  Za povraćaj troškova u okviru Programa može se podnijeti zahtjev za aktivnosti koje su realizovane u periodu od 01.01.2023. godine do 30.09. 2023. godine. U okviru Javnog poziva za dodjelu finansijske podrške (nabavka opreme/promocija zanata), zanatlija može da podnese jednu prijavu za jednu ili obje komponente Programa.

  Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane zanatlija je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje finalnih izvještaja/zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h,

  Ministarstvo zadržava pravo da Javni poziv zaključi i prije isteka roka dok ukupan iznos prijava ne dostigne limit od 95% ukupnog budžeta programa, o čemu će se objaviti informacija na zvaničnoj web stranici Ministarstva. Prijave čija vrijednost ulazi u procenat iznad 95% ukupne vrijednosti zahtjeva naći će se na rezervnoj listi, shodno redosljedu podnošenja prijava i razmatraće se samo u slučaju da neko od izabranih podnosioca odustane/bude odbijen i to u iznosu koji je preostao budžetom Programa. Komisija prijave razmatra po redosljedu prispijeća prijava.

  Sve što nije navedeno Javnim pozivom primjenjivaće se u skladu sa Programom.

  Sve informacije kao i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ili putem e-maila: tanja.markoc@mek.gov.me i lidija.radovic@mek.gov.me.  Dokumenta

  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?