Javno obavještenje

Objavljeno: 20.04.2022. 06:00 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ),  donijelo je

JAVNO OBAVJEŠTENJE 

Ministarstvo javne uprave digitalnog društva i medija, Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave, Direkcija za upravno postupanje, nadzor i praćenje primjene propisa, OBAVJEŠTAVA SLJEDEĆE POLITIČKE PARTIJE:

- ,,BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE’’,  ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Avdo Gorčević;

-,,DEMOKRATSKI CENTAR’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Goran Batrićević;

- ,,DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MUSLIMANA I BOŠNJAKA U CRNOJ GORI’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Rifat Vesković

da je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, u  upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, radi brisanja iz Registra političkih partija, partija naziva ,,Bošnjačka demokratska partija Crne Gore'', ,,Demokratski centar'' i ,,Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori'', donijelo rješenja o brisanju naznačenih partija iz Registra političkih partija.

Naime, rješenja o brisanju iz Registra političkih partija, upućena na zvanične adrese Partija o kojima se u Registru vodi službena evidencija, vraćena su neuručena i to iz sledećih razloga:

-Rješenje o brisanju iz Registra  za partiju ,,Bošnjačka demokratska partija Crne Gore'', broj UPI 08-055/21-1746/2 od 21.3.2022. godine, osnovom iz člana 18.stav 4 tačka 4 Zakona o političkim partijama (Dokaz: vraćena dostavnica sa naznakom dostavljača-poštonoše od 24.3.2022.godine);

--Rješenje o brisanju iz Registra  za partiju, ,,Demokratski centar'', broj UPI 08-055/21-1747/2 od 23.3.2022. godine, osnovom iz člana 18.stav 4 tč. 3 i 4 Zakona o političkim partijama (Dokaz: vraćena dostavnica sa naznakom dostavljača-poštonoše od 30.3. 2022. godine);

- Rješenje o brisanju iz Registra za partiju ,,Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori'', broj UPI 08-055/21-1776/2 od 24.3.2022. godine, osnovom iz člana 18.stav 4 tačka 3 Zakona o političkim partijama (Dokaz: vraćena dostavnica sa naznakom dostavljača-poštonoše od 28.3.2022. godine) i
Zakonom o političkim partijama, odredbom člana 18 stav 4 tč. 3 i 4 utvrđena je obaveza nadležnog organa da pokrene postupak za brisanje partije iz Registra, ukoliko ustanovi da, u roku od jedne godine od isteka mandata utvrđenog statutom, partija još uvijek nije izabrala svoje statutarne organe, odnosno  ako ustanovi da partija, samostalno ili u koaliciji šest godina nije učestvovala na parlamentarnim ili lokalnim izborima. Stavovima 5 i 6 navedenog člana utvrđeno je da će nadležni organ obavijestiti partiju o početku postupka brisanja iz Registra i pozvati je da se u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o tome izjasni, te da nadležni organ donosi rješenje o brisanju partije iz Registra, u roku od 15 dana od dana isteka roka za izjašnjavanje iz stava 5 ovog člana.

Postupak Javnog obavještavanja radi uručenja Obavještenja o početku postupka  brisanja iz Registra političkih partija sprovoden je u skladu sa odredbama čl,  80 (Promjena prebivališta,  boravišta ili sjedišta), odnosno 87 (Javno obavještavanje)  Zakona o upravnom postupku. Istekom roka od 15 dana od dana isticanja, odnosno objavljivanja pismena (Javno obavještenje, br.08-041/22-488 od 03.2.2022.godine), dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim. Do isteka zadnjeg dana roka  - 22.2.2022.godine, naznačene polititičke partije nijesu se javile ovom organu radi preuzimanja Obavještenja o početku postupka  brisanja iz Registra političkih partija.

JAVNO OBAVJEŠTENJE BIĆE ISTAKNUTO NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA I PORTALU ELEKTRONSKE UPRAVE, DANA 20.4.2022.GODINE, OD KOG DATUMA POČINJE TEĆI ROK OD 15 (PETNAEST) DANA U KOME SU OVLAŠĆENA LICA NAZNAČENIH POLITIČKIH PARTIJA DUŽNA DA SE JAVE OVOM JAVNOPRAVNOM ORGANU LIČNO - KANCELARIJI BROJ 16 (I SPRAT) RIMSKI TRG, BROJ 45, PODGORICA, RADI  PREUZIMANJA RJEŠENJA O BRISANJU IZ REGISTRA POLITIČKIH PARTIJA.

ZADNJI DAN ROKA JE 05.5.2022.GODINE.

ISTEKOM ROKA OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA, ODNOSNO OBJAVLJIVANJA PISMENA DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM SMATRA SE IZVRŠENIM.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 20.04.2022.
Rok za prijavu: 05.05.2022.
Naziv:Javno obavještenje
Tip:Obavještenje
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?