Međunarodna saradnja

Sadržaj:
Pregled regionalnih inicijativa u kojima učestvuje Ministarstvo odbraneADRION - Jadransko - jonska inicijativa (The Adriatic - Ionian Initiative)Američko - jadranska povelja A5 (US - Adriatic Charter A5)Balkanska medicinska namjenska jedinica - BMTF (Balkan Medical Task Force)Centar za bezbjednosnu saradnju - RACVIAC (Centre for Security Cooperation)Forum načelnika generalštabova balkanskih zemalja (BCHOD)DECI - Inicijativa odbrambene saradnje (Defence Cooperation Initiative)Proces saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope - SEDM (Southeastern Europe Defence Ministerial)

Ministarstvo odbrane Crne Gore nastoji da ima proaktivnu ulogu u domenu konstantnog pospješivanja sveobuhvatne saradnje u oblasti odbrane sa savezničkim i partnerskim zemljama, vodeći se principima izgradnje i jačanja međusobnog povjerenja, uz konstantan doprinos regionalnoj i međunarodnoj bezbjednosti. Međunarodna odbrambena saradnja podrazumijeva bilateralnu saradnju, odbrambenu diplomatiju, kao i multilateralnu saradnju (NATO i EU), te aktivno učešće u regionalnim odbrambenim inicijativama.

Ministarstvo odbrane primarno ostvaruje odbrambenu saradnju sa savezničkim i partnerskim zemljama posredstvom planova bilateralne saradnje, ali i na osnovu potpisanih memoranduma/sporazuma o uspostavljanju saradnje u oblasti odbrane, u cilju uspostavljanja kontinuiteta vojno-političkog dijaloga, jačanja interoperabilnosti Vojske Crne Gore, ostvarivanja projekata modernizacije oružanih snaga, obrazovanja i sl. Uspostavljena je saradnja sa (oko) 45 savezničkih i partnerskih zemalja.

Učestvujemo u brojnim saradnjama sa regionalnim inicijativama u kojima je Crna Gora članica; koordiniranje projekata i programa saradnje sa regionalnim inicijativama; praćenje implementacije projekata i obaveza koje proizilaze iz ostvarivanja saradnje sa regionalnim inicijativama; praćenje razvoja sistema evropske odbrambene i spoljne politike; sprovođenje aktivnosti Ministarstva odbrane u okviru EU programa i planova; uspostavljanje i održavanje veze sa institucijama EU; organizaciju posjeta predstavnika Ministarstva i Vojske Crne Gore institucijama EU i slično.

Pregled regionalnih inicijativa u kojima učestvuje Ministarstvo odbraneADRION - Jadransko-jonska inicijativa (The Adriatic-Ionian Initiative)
Američko - jadranska povelja A5 (US - Adriatic Charter A5)
BMTF- Balkanska medicinska namjenska jedinica (Balkan Medical Task Force) 
RACVIAC Centar za bezbjednosnu saradnju (Centre for Security Cooperation)
BCHOD - Forum načelnika generalštabova balkanskih zemalja
DECI - Inicijativa odbrambene saradnje (Defence Cooperation Initiative)
SEDM - Proces saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope (Southeastern Europe Defence Ministerial.

ADRION - Jadransko - jonska inicijativa (The Adriatic - Ionian Initiative)

Jadransko-jonska inicijativa je osnovana 20. maja 2000. godine, međutim, Crna Gora je postala njena punopravna članica 2006. godine, nakon sticanja nezavisnosti. Cilj navedne Inicijative je unaprjeđenje saradnje i jačanje interoperabilnosti ratnih mornarica zemalja jadransko-jonskog regiona, kroz održavanje zajedničkih vježbi, posjete lukama, uvježbavanje procedura za operacije pomorske blokade, traganje i spasavanje, neborbene evakuacije, taktičko manevrisanje i komunikacije plovnih sastava u skladu sa NATO standardima.

Američko - jadranska povelja A5 (US - Adriatic Charter A5)

Američko - jadranska povelja A5, osnovana je 2003. godine u Tirani, Republika Albanija, međutim, Crna Gora je postala njena punopravna članica 4. decembra 2008. godine. Cilj navedene Inicijative je promovisanje evroatlantske integracije država Zapadnog Balkana; jačanje i unaprjeđenje regionalna saradnje; jačanje odbrambene saradnje i pospješivanje odbrambenih kapaciteta u skladu sa konceptom “pametna odbrana”; zajedničko učešće u NATO mirovnim operacijama; promocija saradnje u okviru regionalnih centara za obuku u cilju njihovog maksimalnog eksploatisanja; učešće na zajedničkim vježbama u cilju unaprjeđenja interoperabilnosti odbrambenih kapaciteta zemalja članica.

Balkanska medicinska namjenska jedinica - BMTF (Balkan Medical Task Force)

Balkanska medicinska namjenska jedinica inicirana je na Regionalnoj vojno-medicinskoj konferenciji za Jugoistočnu Evropu, koja se održala u oktobru 2010. godine u Briselu, Kraljevina Belgija. Ideju su pokrenule SAD, sa vizijom stvaranja međunarodne medicinske jedinice sposobne za angažovanje unutar i van okvira regiona Zapadnog Balkana. Crna Gora postala je punopravna članica navedene Inicijative 2015. godine. Osnovni cilj iste je omogućavanje zemljama članicama da obezbijede vitalne sposobnosti u međunarodnim operacijama, unaprjeđenje nacionalnih sposobnosti medicinske službe i dostizanje nacionalnih partnerskih ciljeva snaga za zemlje članice NATO-a. Misija ove inicijative predstavlja obezbjeđivanje medicinske podrške nivoa ROLE 2 u operacijama pružanja odgovora na krizne situacije i brzog reagovanja na široki spektar prirodnih i vještački izazvanih katastrofa u regionu.

Centar za bezbjednosnu saradnju - RACVIAC (Centre for Security Cooperation)

RACVIAC je osnovan u oktobru 2000. godine, kao Regionalni centar za pomoć u verifikaciji i implementaciji kontrole naoružanja, međutim, 2010. godine, preimenovan je u Centar za bezbjednosnu saradnju, dok je Crna Gora 21. marta 2007. godine, postala njena punopravna članica. Cilj Inicijative je jačanje regionalne stabilnosti i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi; poboljšanje rezultata postignutih kroz mehanizme kontrole naoružanja i mjere izgradnje bezbjednosti; promocija reformi sektora bezbjednosti i podsticanje regionalne saradnje na polju konverzije sistema odbrane; podrška regionalnoj saradnji na  planu efikasne borbe protiv terorizma, krijumčarenja oružja za masovno uništenje, organizovanog kriminala i svih oblika trgovine ljudima, narkoticima, i sl; podrška procesima evropskih i evroatlantskih  integracija; spremnost na podršku aktivnostima Savjeta za regionalnu saradnju (RCC); saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama i institucijama kao što su NATO, EU, OEBS UN, SEESAC, DCA; pružanje podrške evropskoj bezbjednosnoj i sigurnosnoj politici.

Forum načelnika generalštabova balkanskih zemalja (BCHOD)

Forum načelnika generalštabova balkanskih zemalja je osnovan 10. maja 2007. godine u Briselu, Kraljevina Belgija. Iste godine Crna Gora je postala njegova punopravna članica. Glavni cilj Foruma je promovisanje stabilnosti, saradnje, povjerenja i prosperiteta zemalja u ovom regionu. 

DECI - Inicijativa odbrambene saradnje (Defence Cooperation Initiative)

Inicijativa odbrambene saradnje osnovana je 2012. godine, na prijedlog Republike Italije, međutim, Crna Gora je postala njena punopravna članica u septembru 2017. godine. Glavni cilj DECI je razvoj zajedničke platforme zemalja „Jadranskog sliva“ za udruženi doprinos naporima NATO i EU, u skladu sa NATO politikom pametne odbrane (Smart Defence) i EU inicijativom združivanja snaga i dijeljenja sposobnosti (Pooling and Sharing).

Proces saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope - SEDM (Southeastern Europe Defence Ministerial)

Inicijativa Proces saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope osnovana je 1996. godine u Tirani, Republika Albanija, a Crna Gora postala je njena punopravna članica 28. aprila 2010. godine. Cilj navedne Inicijative je unaprjeđenje međusobnog razumijevanja, povjerenja i saradnje među zemljama članicama; doprinos SEDM-a i multinacionalnih mirovnih snaga za Jugoistočnu Evropu (MPFSEE) / brigada (SEEBRIG) regionalnoj i svjetskoj bezbjednosti i stabilnosti; unaprjeđenje interoperabilnosti SEEBRIG-a i sposobnosti da se rasporedi u misijama podrške miru; olakšavanje angažovanja SEEBRIG-a u operacijama podrške miru; promocija evroatlantskih integracionih procesa SEDM zemalja članica; implementacija i razvoj SEDM projekata; proširenje SEDM procesa novim članovima; saradnja sa međunarodnim organizacijama (UN, EU, NATO i OEBS).


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?