Ministarstvo kulture i medija: Izbore novih kadrova u resoru kulture ne bojimo nacionalnim i političkim bojama, već isključivo profesionalizmom

Objavljeno: 01.08.2022. 19:17 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Kadrovska politika i ljudski resursi Ministarstva kulture i medija i institucija u oblasti kulture, mijenjaju se nakon sveobuhvatne analize zatečenog stanja, a nova rješenja će dati brz i efikasan odgovor na potrebe sektora kulture.

U kulturi ne smijemo i nećemo praviti kompromise na uštrb kvaliteta, zato ne pristupamo selektivnom rješavanju problema, već nudimo najbolja rješenja u pravcu prevazilaženja svih naslijeđenih problema, kojih ima dosta u ovom trenutku.

Izbore novih kadrova nećemo bojiti bilo kojim bojama, a naročito ne nacionalnim i političkim,  već isključivo profesionalizmom. 

Preduzimamo sve potrebne korake radi stvaranja, prije svega profesionalnog tima koji će činiti stručnjaci i intelektualci iz oblasti kulture, kojima je stalo do javnog interesa, a koji će kroz adekvatne kulturne politike doprinijeti afirmaciji multietničke, građanske i intelektualne Crne Gore. 

Izbor kadrova sprovodimo na transparentan i mjerljiv način, ali nažalost nijesmo uspjeli da ga sačuvamo od dnevnog političkog narativa, a tumačenje poteza Ministarstva kao revanšizam prema bilo kojoj nacionalnoj grupi je pogrešno i zlonamjerno.

Nova organizaciona struktura, koja je nastala kao rezultat formiranja 43. Vlade Crne Gore i osnivanja Ministarstva kulture i medija, te donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MKM, a u skladu sa tim gašenje nekih i otvaranje novih organizacionih jedinica i izbor kadrova koji će ih voditi, je proces koji smo posvećeno, odgovorno i transparentno vodili. Rezultate ovog procesa koji će sprovesti novoizabrani kadrovi očekujemo u najkraćem roku.

Ukidanje radnog mjesta generalnog direktora Direktorata za podsticanje, razvoj i kulturno-umjetničko stvaralaštvo u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, a koje radno mjesto je ukinuto donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MKM, koji je vodio Andrija Radulović, te izbor novih članova Savjeta Filmskog Festiva, izazvali su pažnju Demokratskog Fronta i pojedinih medija.

Zarad pravilnog informisanja javnosti želimo da napomenemo da je Radulović bio upoznat sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematiazaciji, te da mu je u skladu sa njegovim kvalifikacijama ponuđeno radno mjesto, što je Radulović odbio.

Dalje, Ministarstvo kulture i medija, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi zaključilo je Memorandum o saradnji za realizaciji Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festival u 2022. godini. Ovim Memorandumom se pored finansijske podrške za organizaciju 35. Jubilarnog izdanja Festivala u najvećem iznosu finansiranja do sada od 105.000 eura, imenuje i novi Savjet Festivala. 

S obzirom na to da Ministarstvo ima tri predstavnika u Savjetu, Memorandumom o saradnji imenovana su, pored Nikole Vukčevića, dva nova člana Savjeta, koji će zamijeniti Radisava Jevrića i Aleksandru Božović.

Riječ je o Vuku Peroviću i Miroslavu Miniću, koji su na različite načine dali doprinos razvoju filmske i festivalske industrije u Crnoj Gori. 

Jako smo motivisani da Festivalu, simbolu Herceg Novog, ljetnje kulturne scene i filmskog života Crne Gore, pored finansijske podrške damo i snažan doprinos koji će dva novoimenovana člana Savjeta, dati ovom, za našu kulturu, važnom projektu.  

Kada je riječ o izboru članova Savjeta, važno je ukazati da se oni ne biraju posebnom vrstom odluke, u kojem slučaju bi bili propisani i razlozi za prestanak njihovih mandata, već isključivo saglasnošću volja potpisnika Memoranduma. Tako je i prethodna adminsitarcija imenovala članove Savjeta, koji su se mijenjali i imenovali u nekoliko navrata, samo pisanim obavještenjem od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Da sumiramo, članovi Savjeta Festivala se ne biraju na isti način kao članovi savjeta ustanova kulture, zato se i ne može govoriti o njihovom članstvu u četvorogodišnjem periodu, pa samim tim ni o njihovom razrješenju.

Opredjeljenje Ministarstva kulture i medija, bilo je da ove godine  finansijski najsnažnije podrži ovaj Festival, a ujedno kroz imenovanje novih renomiranih članova Savjeta, stvori neohodne pretpostavke, koje će za ovaj Festival iznjedriti nove pravce i rješenja, kako bi mu se garantovalo i dalo mjesto koje zaslužuje na kulturno-umjetničkoj sceni.  

Uvjereni smo da će Radulović kao i dosadašnji članovi Savjeta, Jevrić i Božović,  dati svoj doprinos razvoju kulture i radu Festivala u nekom drugom formatu.

Ministarstvo radi na uspostavljanju kvalitetnog sistema i kulturne politike uz angažovanje istaknutih crnogorskih intelektualaca, stvaralaca i eksperata, koji dijele viziju Ministarstva. 

Zaposleni u Ministarstvu pripadnici su različitih vjera i nacija, koji su postali dio tima isključivo na osnovu svojih profesionalnih kvaliteta, a ne na osnovu nacionalne ili političke pripadnosti.  U različitosti naših perspektiva naša je i snaga.

Kultura ne može i ne smije biti usputni resor, ona je ključna za nadograđivanje i jačanje crnogorskog identiteta i građanskog koncepta Crne Gore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?