mr Jovana Krunić

v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju

Sadržaj:
ObrazovanjeRadno iskustvo Dodatno iskustvo

mr Jovana Krunić je na sjednici Vlade Crne Gore 13. oktobra 2022. godine imenovana za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

Obrazovanje

Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Podgorici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici u oktobru 2005. godine.  Magistarsku tezu je odbranila  pod nazivom “ Američki globalni sistem – hegemonija ili vođstvo” u julu 2008. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore – smjer Međunarodni odnosi.

Radno iskustvo

Radni angažman započela je u martu 2006. godine u Upravi carina u Službi za kadrovske poslove gdje je radila do decembra 2008. godine.

Svoju karijeru nastavlja u Ministarstvu ekonomskog razvoja obavljajući poslove samostalne  savjetnice  u  Direkciji za ekonomske odnose sa inostranstvom, nakon čega i poslove načelnice Direkcije za ekonomske odnose sa inostranstvom.

 Dodatno iskustvo

Učestvovala je u pregovaranju brojnih bilateralnih sporazuma o ekonomskoj saradnji i sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija Crne Gore sa drugim državama. Takođe,  sekretar je značajnog broja međuvladinih Mješovitih komisija za implementaciju  bilateralnih sporazuma o ekonomskoj saradnji.

Učestvovala je  u izradi  Zakona o stranim direktnim investicijama i Zakona o slobodnim zonama, III izdanja OECD publikacije “ Konkurentnost Jugoistočne Evrope 2021”, Strategija razvoja Jugoistočne Evrope 2020 i 2030, zatim “Pregled Investicionih politika Jugoistočne Evrope”.

Bila je članica Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai i vođa projektnog tima za predstavljanje investicionih potencijala Crne Gore na navedenoj izložbi. Nadležna je za pripremu i realizaciju projekta predstavljanja Crne Gore na predstojećoj Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka.

Trenutno je zadužena za implementaciju investicione komponente Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište (CRM 2021-2024) i uključena je u realizaciju inicijative “Jačanje ekonomskog dijaloga Crne Gore  sa SAD-om”, kao i  u pregovarački proces u dijelu zaključivanja novih bilateralnih investicionih sporazuma. 

Član je Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi.

Sarađuje sa brojnim međunarodnim i regionalnim organizacijama kao koordinator u brojnim projektima: Konferencijom Ujedinjenjih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Svjetskom bankom, Organizacijom za saradnju i razvoj (OECD),  The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ),  Savjetom za regionalnu saradnju (RCC)  i dr. organizacijama.

Jovana Krunić je rođena 1981. godine u Podgorici. Govori engleski jezik. Udata je i majka dvoje djece.

 

Kontakt

mr Jovana Krunić

v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju
Adresa:
Rimski trg broj 46