Odluka o angažovanim licima za obavljanje administrativno - tehničkih poslova

Objavljeno: 25.11.2021. 13:23 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19 i 27/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), a u vezi Javnog poziva za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa br. 01-1050305-615/21-1319 od 17. avgusta 2021. godine, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta donosi

ODLUKU

o angažovanim licima za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa u opštinama: Bar, Kotor, Plav, Petnjica, Pljevlja, Nikšić, Šavnik, Danilovgrad, Mojkovac, Prijestonici Cetinje i Glavnom gradu Podgorica

I Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa u navedenim opštinama angažuju se sljedeća lica:

Ajla Jadadić i Momir Matović za opštinu Bar

Milica Marković za opštinu Kotor

Eldin Feratović za opštinu Plav

Elma Garčević za opštinu Petnjica

Ružica Laković za opštinu Pljevlja 

Milovan Peković i Dragana Ćalasan za opštinu Nikšić

Sreten Ćeranić za opštinu Šavnik

Milica Đukanović za opštinu Danilovgrad

Aleksandar Vuković za opštinu Mojkovac

Irena Vulaš za Prijestonicu Cetinje i

Jelena Kavarić i Dušan Stanović za Glavni grad Podgorica

 

II   Odluka se objavljuje na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Uprave za sport i mlade i portalu e-uprave 

III  Zbirna bodovna lista ocijenjenih kandidata po opštinama sastavni je dio ove Odluke.

IV  Sa licima angažovanim za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa iz stava I ove Odluke, biće zaključeni ugovori kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.  

Obrazloženje 

Na osnovu člana 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19 i 27/19) i čl. 4 i 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), (u daljem tekstu: Pravilnika), dana 17. avgusta 2021. godine objavljen je Javni poziv br. 01-1050305-615/21-1319 za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa u opštinama: Bar, Kotor, Plav, Petnjica, Pljevlja, Nikšić, Šavnik, Danilovgrad, Mojkovac, Prijestonici Cetinje i Glavnom gradu Podgorici (u daljem tekstu: Javni poziv).

Javnim pozivom je bilo propisano da pravo učešća na isti imaju sva zainteresovana lica (kandidati) koja imaju crnogorsko državljanstvo; prebivalište u Crnoj Gori; najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja i ne više od 30 godina života, kako je propisano članom 5 Pravilnika. Uz popunjenu prijavu koja je bila sastavni dio Javnog poziva, svi zainteresovani kandidati su bili dužni da dostave uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o prebivalištu; dokaz o završenom nivou obrazovanja i biografiju koja, pored ličnih podataka, sadrži i podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i vještina koje lice posjeduje.

Takođe, Javnim pozivom je preciziran i opis administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa koji, u smislu člana 4 Pravilnika, podrazumijevaju: svakodnevni rad u omladinskom servisu; rad na sprovođenju omladinskih aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa; poslove koji se odnose na ustupanje omladinskog servisa i sačinjavanje izvještaja o radu omladinskog servisa. Javnim pozivom je propisano da će, prilikom izbora kandidata, prioritet imati kandidati čije je prebivalište u opštini u kojoj se nalazi omladinski servis za koji je raspisan Javni poziv.

Javni poziv, koji je trajao 15 dana, a potom isti, usljed velikog interesovanja, bio produžen za još 7 dana, zaključno sa 7. septembrom 2021. godine, objavljen je na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, u jednom štampanom mediju, kao i na zvaničnim društvenim mrežama Uprave za sport i mlade. Isti je promovisan putem mejling lista nevladinih organizacija, elektronskih medija i poslat na adrese jedanaest opština u kojima će biti angažovani administratori omladinskih servisa.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je, preko Uprave za sport i mlade, zaprimilo 98 prijava kandidata na Javni poziv, od čega su, nakon administrativno-tehničke provjere istih, 61 prijava ocijenjene kao potpune i 37 prijava ocijenjene nepotpunim. Dana 16. septembra 2021. godine, na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kao i na društvenim mrežama Uprave za sport i mlade, objavljeno je Obavještenje o dopuni dokumentacije sa spiskom od 37 prijava kandidata koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju na Javni poziv pri čemu je ostavljen rok od 7 dana za dopunu, zaključno sa 22. septembrom 2021. godine.

Nakon isteka roka za dopunu dokumentacije i sprovedenog postupka administrativno-tehničke provjere svih pristiglih prijava, 93 prijave ocijenjene su kao potpune i validne. Za potrebe sprovođenja postupka ocjenjivanja i odabira kandidata koji će biti angažovani za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa u 11 navedenih gradova, dana 6. oktobra 2021. godine Rješenjem br. 01-1050305-615/21-1319/143  obrazovana je petočlana Komisija. Zadatak članova/ca Komisije je bio da:

sprovedu intervjue sa kandidatima i postupak ocjenjivanja 93 kandidata koji su na Javni poziv podnijeli kompletnu dokumentaciju i ispunili uslove i kriterijume propisane Javnim pozivom i

donese Predlog odluke o izboru kandidata za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa.

U skladu sa kriterijumima za ocjenjivanje kandidata koji su definisani Poslovnikom o radu Komisije br. 01-1050305-615/21-1319/144 od 6. oktobra 2021. godine, Komisija je sprovela dva kruga usmenih intervjua sa kandidatima. Komsija je procijenila da u opštinama Bar i Nikšić, kao i u Glavnom gradu Podgorica, usljed povećanog obima posla, postoji potreba da se rad omladinskog servisa organizuje u dvije smjene, te je odlučeno da u navedenim opštinama i Glavnom gradu bude angažovano po dvoje administratora omladinskih servisa. U prilog ovome navodi se činjenica da, shodno zvaničnim statističkim podacima za školsku 2020/2021. godinu, najveći broj učenika koji pohađaju državne i državno-privatne škole je u Podgorici ( 9032 učenika), Nikšiću (3095 učenika) i u Baru (1760 učenika). Takođe, od ukupno 4 univerziteta i 3 samostalna fakulteta u Crnoj Gori u okviru koih se sprovodi 258 studijskih programa, najveći broj istih se realizuje u navedenim opštinama, što podrazumijeva da iste imaju i najbrojniju studentsku populaciju.

Komisija je, u prvom krugu, sprovela intervjue i postupak ocjenjivanja 73 kandidata prijavljena za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa u jedanaest opština. Intervjui i postupak ocjenjivanja nisu sprovedeni za 20 prijavljenih kandidata iz razloga što se ti kandidati ili nisu pojavili na intervju ili su obavijestili Komisiju da su odustali od intervjua.

Ocjenjivanje 73 kandidata je izvršeno od strane svih pet članova Komsije, nakon sprovedenog intervjua sa svakim kandidatom, a na osnovu šest glavnih pitanja i dodatnih pitanja koja su postavljali članovi Komisije, a koja su se bodovala kroz bodovnu listu. Pitanja i bodovna lista sastavni su dio Poslovnika o radu Komisije. Bodovanje kandidata u prvom krugu intervjua je izvršeno na način što su članovi Komisije dodijeljivali bodove kandidatima na osnovu njihovih odgovora na postavljena pitanja, pri čemu je 100 bodova predstavljao maksimalni broj bodova koji je kandidat mogao da dobije na intervjuu od strane svakog člana Komisije pojedinačno. Za konačni broj bodova koji je kandidat ostvario u prvom krugu intervjua određen je prosječan broj bodova dodijeljenih od strane svih članova Komsije. O svakom sprovedenom intervjuu sa kandidatima u prvom krugu sačinjen je zapisnik.

U skladu sa članom 4, stav 6 Poslovnika o radu Komsije, sa najbolje ocijenjenim i rangiranim kandidatima, shodno odluci predsjednice Komisije, Komisija je sprovela drugi krug intervjua i postupak ocjenjivanja kandidata. U drugi krug intervjua ušlo je 32 najbolje ocijenjenih i rangiranih kandidata iz prvog kruga; sa 21 kandidatom Komisija je sprovela drugi krug intervjua, dok sa 6 kandidata intervjui nisu sprovedeni iz razloga što se kandidat nije pojavio/la na intervju ili je obavijestio Komisiju da je odustao/la od intervjua. Za pet kandidata Komisija je donijela odluku da se bodovi dodijeljeni u prvom krugu intervjua prenose u drugi krug i uzimaju kao konačni. Ocjenjivanje 21 kandidata je izvršeno od strane svih pet članova Komsije, nakon sprovedenog intervjua sa svakim kandidatom, a na osnovu pet glavnih pitanja i dodatnih pitanja koja su postavljali članovi Komisije, a koja su se bodovala kroz bodovnu listu. Pitanja i bodovna lista sastavni su dio Poslovnika o radu Komisije. Bodovanje  kandidata u drugom krugu intervjua je izvršeno na način što su članovi Komisije dodijeljivali bodove kandidatima na osnovu njihovih odgovora na postavljena pitanja, pri čemu je 100 bodova predstavljao maksimalni broj bodova koji je kandidat mogao da dobije na intervjuu od strane svakog člana Komisije pojedinačno. Za konačni broj bodova koji je kandidat ostvario u drugom krugu intervjua određen je prosječan broj bodova dodijeljenih od strane svih članova Komsije. O svakom sprovedenom intervjuu sa kandidatima u drugom krugu sačinjen je zapisnik.

U prilog sprovedenim intervjuima sa kandidatima, Komsija je zauzela sljedeći stav:

 • Kanididatima: Milici Marković koja se prijavila na Javni poziv za angažovanje administratora omladinskog servisa u opštini Kotor; Elmi Garčević koja se prijavila na Javni poziv za angažovanje administratora omladinskog servisa u opštini  Petnjica i Aleksandru Vukoviću koji se prijavio na Javni poziv za angažovanje administratora omladinskog servisa u opštini Mojkovac, a koji su bili pozvani u drugi krug intervjua, bodovi dodijeljeni u prvom krugu intervjua se prenose u drugi krug i uzimaju kao konačni, obzirom da se ostali kandidati koji su bili prijavljeni na Javni poziv za angažovanje administratora u tim opštinama i pozvani u drugi krug intervjua, nisu pojavili na intervju ili su obavijestili Komisiju da su odustali od istog.
 • Kandidat Eldin Feratović koji se prijavio na Javni poziv za angažovanje administratora omladinskog servisa u opštini Plav bio je jedini prijavljeni kandidat  za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskog servisa u navedenoj opštini, te je isti predložen od strane Komisije za administratora omladinskog servisa u navedenoj opštini pri čemu se bodovi dodijeljeni u prvom krugu intervjua prenose u drugi krug i uzimaju kao konačni.
 • Kandidatu Sretenu Ćeraniću koji se prijavio na Javni poziv za angažovanje administratora omladinskog servisa u opštini Šavnik bodovi dodijeljeni u prvom krugu intervjua prenose se u drugi krug i uzimaju kao konačni, te je isti predložen od strane Komisije za administratora omladinskog servisa u navedenoj opštini.

Nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja svih kandidata u prvom i drugom krugu intervjua, Komisija je pripremila zbirnu bodovnu listu po opštinama, sa prosječnim brojem bodova za svakog kandidata pri čemu je ostvareni broj bodova kandidata u drugom krugu uzet kao konačan te je, shodno navedenom, Komsiija odlučila da kandidati sa najvećim brojem ostvarenih bodova u drugom krugu budu predloženi za lica koja će biti angažovana za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskog servisa u jedanaest opština.

Konačan broj bodova koji su kandidati ostvarili u prvom i drugom krugu intervjua dat je u zbirnoj bodovnoj listi kandidata po opštinama koja je sastavni dio ove Odluke.

Br.

IME I PREZIME

PROSJEČAN BROJ BODOVA U I krugu intervjua

PROSJEČAN BROJ BODOVA U II krugu intervjua

BAR

1

Ajla Jadadić

69.6

82.6

2

Momir Matović

65.6

74.6

3

Anđela Andrijašević Antunović

78.8

 

71.8

4

Ivana Dašić

72

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

5

Marko Bulatović

64

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

6

           Ksenija Baković

63.6

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

7

Zehra Vukić

63.6

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

8

Jovana Lekić

53

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

9

Dejana Petranović

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

CETINJE

10

Irena Vulaš

60.4

77

11

Ana Mrvaljević

67.8

63

12

Snežana Raičević

56.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

13

Jovan Cebalović

56.6

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

14

Danijela Pešić

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

15

Ksenija Borilović

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

DANILOVGRAD

16

Milica Đukanović

72.4

71.8

17

Marija Popović

72.8

49,4

18

Jelena Šćepanović

62.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

KOTOR

19

Milica Marković

70.8

70.8

 (bodovi prenijeti iz prvog kruga)

20

Ana Marjanović

66

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

21

Tamara Bogdanović

64.4

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

22

Aleksandar Kaluđerović

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

23

Bojana Dragić

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

MOJKOVAC

24

Aleksandar Vuković

62.4

62.4 

(bodovi prenijeti iz prvog kruga)

25

Marija Bogavac

70.4

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

NIKŠIĆ

26

Milovan Peković

73

81.6

27

Dragana Ćalasan

80.4

64.6

28

Jovo Radović

81.2

                     61.8

29

Nikola Matijašević

72.4

54.4

30

Aleksa Delibašić

70.6

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

31

Milica Zvizdić

70.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

32

Mina Minić

64

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

33

Slađana Goranović

60.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

34

Obrad Perišić

55.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

35

Lejla Međedović

54.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

36

Nikola Nenezić

53

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

37

Nataša Bošković

45.4

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

38

Danka Gardašević

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

39

Ivana Drašković

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

40

Maja Drašković

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

PETNJICA

41

Elma Garčević

63

63

(bodovi prenijeti iz prvog kruga)

42

Goran Lalević

64.2

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

43

Haris Čilović

62.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

44

Adela Kočan

60.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

45

Emil Hodžić

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

PLAV

46

Eldin Feratović

67.4

67.4

(bodovi prenijeti iz prvog kruga)

PLJEVLJA

47

Ružica Laković

85.6

93

48

Anđela Leovac

73.4

                     82.8

49

Ana Jović

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

50

Jovana Bošković

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

51

Stefan Raonić

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

52

Stefan Svrkota

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

PODGORICA

53

Jelena Kavarić

83.4

89

54

Dušan Stanović

72.4

83.2

55

Uroš Veličković

72.4

81.6

56

Vladimir Fatić

76.8

81.2

57

Kristina Pavićević

71.8

75

58

Milica Knežević

80.6

72

59

Milica Tapušković

82

70.2

60

Viktorija Vukotić

76.2

59.8

61

Anđela Radulović

71

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

62

Milisav Radević

68.4

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

63

Kristina Janković

68.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

64

Biljana Popović

67.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

65

Anđela Barjaktarović

65.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

66

Maja Radević

64.6

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

67

Aleksa Vujović

62.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

68

Milena Mijušković

62.4

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

69

Miloš Laković

60.4

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

70

Ksenija Mujović

59

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

71

Dragana Simićević

55.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

72

Luka Vukčević

55

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

73

Milica Uskoković

54

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

74

Azra Osmanagić

48.6

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

75

Zorka Popović

          43.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

76

Dragana Konjević

41.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

77

Janko Burić

40.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

78

Aleksandar Milošević

38.4

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

79

Milan Čuljković

35

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

80

Lazar Stamatović

34.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

81

Emin Idrizović

34

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

82

Mila Kovačević

31.8

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

83

Andrija Dulović

29.2

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

84

Pavle Petrić

23.4

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

85

Ivana Bijelić

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

86

Ivana Petričić

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

87

Marija Blažević

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

88

Miloš Dedić

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

89

Tijana Gračanin

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

90

Tijana Milošević

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

91

Vildana Ljujković

Nije se pojavio/la na intervju ili je odustao/la od intervjua

Nije pozvan/a u drugi krug intervjua.

ŠAVNIK

92

Sreten Ćeranić

70.8

                  70.8

(bodovi prenijeti iz prvog kruga)

93

Goran Kandić

63.8

 

Komisija je dana 10. novembra 2021. godine, na osnovu Izvještaja o radu Komisije br. 01-1050305-615/21-1319/148 od 9. novembra 2021. god. pripremila Predlog odluke izboru kandidata za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa u jedanaest gorenavedenih opština, br. 01-1050305-615/21-1319/149 (u daljem tekstu: Predlog odluke).

Na osnovu Predloga odluke Komisije, kao i zbirne bodovne liste svih ocijenjenih kandidata po opštinama, sačinjene nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja kandidata u prvom i drugom krugu intervjua, odlučeno je da doljenavedeni kandidati koji su ostvarili najveći broj bodova u drugom krugu intervjua budu angažovani za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskog servisa u jedanaest opština, i to:

 • Ajla Jadadić i Momir Matović za omladinski servis u opštini Bar,
 • Milica Marković za omladinski servis u opštini Kotor,
 • Eldin Feratović za omladinski servis u opštini Plav,
 • Elma Garčević za omladinski servis u opštini Petnjica,
 • Ružica Laković za omladinski servis u opštini Pljevlja,
 • Milovan Peković i Dragana Ćalasan za omladinski servis u Opštini Nikšić
 • Sreten Ćeranić za omladinski servis u Opštini Šavnik
 • Milica Đukanović za omladinski servis u Opštini Danilovgrad,
 • Aleksandar Vuković za omladinski servis u Opštini Mojkovac
 • Irena Vulaš za omladinski servis u Prijestonici Cetinje,
 • Jelena Kavarić i Dušan Stanović za omladinski servis u Glavnom gradu Podgorica

Sa angažovanim kandidatima za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa iz stava I ove Odluke, biće zaključeni ugovori kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Odluka je konačna.

Uputstvo o pravnoj zaštiti:  Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema iste.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?