Omladinski servisi

Sadržaj:
Sprovođenje omladinskih aktivnosti Paln i program radaProstor omladinskog servisaAdministrativno tehnički posloviAngažovanje lica za obavljanje administrativno tehničkih poslovaKontakt podaci omladinskih servisa u Crnoj Gori

Sprovođenje omladinskih aktivnosti

Prema Zakonu o mladima za sprovođenje omladinskih aktivnosti i omladinskog rada obrazuju se omladinski servisi.

Omladinski servisi su:

 • omladinski klub i
 • omladinski centar.

Omladinski klub je prostor prilagođen za potrebe mladih u cilju sprovođenja omladinskih aktivnosti (kancelarija, itd), a omladinski centar je opremljen, multifunkcionalni prostor za potrebe mladih, koji se koristi za sprovođenje omladinskih aktivnosti i omladinskog rada.

 Paln i program rada

U omladinskim servisima sprovode se omladinske aktivnosti i omladinski rad u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa.

Plan i program rada omladinskog servisa sačinjava organ državne uprave nadležan za omladinsku politiku najmanje jednom u tri mjeseca radi realizacije aktivnosti iz Strategije za mlade, Akcionog plana za sporvođenje Strategije za mlade, Programa ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike, a u zavisnosti od potreba lokalne zajednice, odnosno sjedišta servisa.

Prostor omladinskog servisa

Prostor omladinskog servisa može se ustupiti na korišćenje drugim subjektima, uz novčanu naknadu. Prostor omladinskog servisa može se ustupiti fizičkim ili pravnim licima, kada se u omladinskom servisu ne sprovode redovne aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada tog servisa. Subjekti zainteresovani za korišćenje prostora omladinskog servisa, podnose zahtjev Upravi ili licu za obavljanje administrativno-tehničkih poslova u omladinskom servisu. Visina naknade za korišćenje prostora omladinskog servisa određuje se Planom i programom rada tog servisa, u zavisnosti od vrste aktivnosti za koju se prostor ustupa.

Administrativno tehnički poslovi

Obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa, kao i ustupanje servisa na korišćenje drugim subjektima vrše administratori omladinskih servisa uz odobrenje koordinatora Uprave.

Obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa podrazumijeva:

 • svakodnevni rad u omladinskom servisu;
 • rad na sprovođenju omladinskih aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa;
 • poslove koji se odnose na ustupanje omladinskog servisa;
 • sačinjavanje izvještaja o radu omladinskog servisa.

Obavljanje administrativno-tehničkih poslova može se povjeriti organima državne uprave i organima lokalne uprave ako su dužni da sprovode omladinsku politiku u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i strateškim dokumentima koje donosi Vlada Crne Gore i organi državne uprave, odnosno organi lokalne samouprave.

Studentskim i učeničkim parlamentima može se povjeriti obavljanje administrativno-tehničkih poslova ako su obrazovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast obrazovanja.

Nevladinim organizacijama može se povjeriti obavljanje administrativno-tehničkih poslova, ako imaju:

 • u svom statutu propisano bavljenje omladinskom politikom kao jedan od ciljeva, odnosno oblasti djelovanja;
 • prostor u kojem obavljaju svoju djelatnost;
 • angažovane najmanje dvije mlade osobe.

Drugim pravnim licima može se povjeriti obavljanje administrativno-tehničkih poslova, ako imaju:

 • prostor u kojem obavljaju svoju djelatnost;
 • angažovane najmanje dvije mlade osobe;
 • obezbijeđene administrativno-tehničke kapacitete za obavljanje poslova koji se obavljaju u omladinskim servisima.
 • Angažovanje lica za obavljanje administrativno tehničkih poslova

  Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova može se angažovati lice, koje ima:

  • crnogorsko državljanstvo;
  •  prebivalište u Crnoj Gori;
  • najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja;
  • ne više od 30 godina života

  Lice se angažuje putem javnog poziva. Sa licem koje ispunjava uslove obavlja se usmeni intervju.

  Nakon sprovedenog intervjua sa licem za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zaključuje se ugovor kojim se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

  Kontakt podaci omladinskih servisa u Crnoj Gori

  OMLADINSKI CENTAR PODGORICA

  adresa: Trg Nikole Kovačevića br.13

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h 

  kontakt osoba: Viktorija Vukotić

  pozicija: administratorka omladinskog servisa u Podgorici

  kontakt telefon: +382 67 417 447

  e-mail: omladinskicentarpodgorica@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB CETINJE

  adresa: Bulevar crnogorskih junaka 101

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h

  kontakt osoba: Ksenija Jabučanin

  pozicija: administratorka omladinskog servisa u Cetinju

  kontakt telefon: +382 68 790 062

  e-mail: omladinskiserviscetinje@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB DANILOVGRAD

  adresa: Autobuska stanica Danilovgrad

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h

  kontakt osoba: Marija Popović

  pozicija: administratorka omladinskog servisa u Danilovgradu

  kontakt telefon: +382 67 230 697

  e-mail: omladinskiservisdanilovgrad@gmail.com

   

  OMLADINSKI KLUB NIKŠIĆ

  adresa: Ul. 2. Dalmatinske

  radno vrijeme: ponedjeljak od 16h do 20h 

                          utorak-petak od 10h do 14h 

  kontakt osoba: Milica Zvizdić 

  pozicija: administratorka omladinskog servisa u Nikšiću

  kontakt telefon: +382 69 969 374

  e-mail: omladinskiservisniksic@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB ŠAVNIK

  adresa: Šavnik bb

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h

  kontakt osoba: Katarina Zeković 

  pozicija: administratorka omladinskog servisa u Šavniku

  kontakt telefon: +382 69 447 991

   e-mail: omladinskiservissavnik@gmail.com

   

  OMLADINSKI KLUB BAR

  adresa: Ul. Bulevar Revolucije 85, Sportska dvorana Topolica 

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h 

  kontakt osoba: Zehra Vukić 

  pozicija: administratorka omladinskog servisa u Baru

  kontakt telefon: +382 67 397 057

  e-mail: omladinskiservisbar@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB KOTOR

  adresa: Zgrada JU Kulturni centar Nikola Đurković

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 11h do 15h

  kontakt osoba: Aleksandar Kaluđerović

  pozicija: administrator omladinskog servisa u Kotoru

  kontakt telefon: +382 67 282 181

   e-mail: omladinskiserviskotor@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB MOJKOVAC

  adresa: Ul. Mališe Damjanovića br:2

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h 

  kontakt osoba: Bogdan Žurić 

  pozicija: administrator omladinskog servisa u Mojkovcu

  kontakt telefon: +382 68 839 528

  e-mail: omladinskiservismojkovac@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB PETNJICA

  adresa: Centar 1, br. 3

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h

  kontakt osoba: Edis Garčević

  pozicija: administrator omladinskog servisa u Petnjici

  kontakt telefon: +382 69 940 015

  e-mail: omladinskiservispetnjica@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB PLAV

  adresa: Racina bb, Centar za kulturu Plav

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h 

  kontakt osoba: Meril Musić 

  pozicija: administrator omladinskog servisa u Plavu

  kontakt telefon: +382 69 857 179

  e-mail: omladinskiservisplav@gmail.com

  OMLADINSKI KLUB PLJEVLJA

  adresa: Pavla Bulatovića bb, Sportski centar Ada

  radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 10h do 14h

  kontakt osoba: Merima Klepo

  pozicija: administratorka omladinskog servisa u Pljevljima

  kontakt telefon: +382 67 040 281

  e-mail: omladinskiservispljevlja@gmail.comDa li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?