Opšte napomene

Nakon donošenja Zakona o komunalnoj policiji ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija je, 07.07.2021. godine, donijela rješenje o obrazovanju Komisije za provjeru stručne ospobljenosti komunalnog policajca/ policajke.

Komisija je 27.07.2021. godine održala sjednicu i utvrdila metod i način rada u postupku provjere stručne ospospbljnosti komunalnog policajca.

Kandidati, koji su završili program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije, podnose zahtjev za polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti (Prijavni obrazac) Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija.

Zahtjev sadrži: ime i prezime kandidata, očevo ime i rođeno prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, prebivalište, e- mail adresu, broj telefona i adresu kandidata.

U zahtjevu, pored navedenog neophodno je navesti i sljedeće podatke: dokaz o vrsti i nivou kvalifikacije obrazovanja komunalnog policajca i naziv organa, odnosno službe u kojoj je komunalni policajac zaposlen.

Uz zahtjev kandidat podnosi:

 • potvrdu o završenom stručnom ospobljavanju za vršenje poslova komunalne policije;
 • kopiju lične karte;
 • ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.
 • Visina troškovi polaganja stručnog ispita utvrđena je na osnovu Pravilnika o visini naknade za polaganje stručnog ispita i to: za kandidate sa V, VI i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja u iznosu 78,30 €, a za kandidate sa III i IV nivom kvalifikacije obrazovanja u iznosu od 39,15 €.
 • Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, broj: 832-113687, eko koda: 7149142001, sa pozivom na broj odobrenja: JMBG i naznakom: naknada za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije.
 • Dokaz o uplati prednje navedenih troškova, dostavlja se sekretaru Komisije, neposredno prije početka polaganja stručnog ispita i ličnom kartom na osnovu koje bi se provjerio identitet lica koje se prijavilo za polaganje.
 • Zahtjev za polaganje ispita dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije", ime i prezime, broj telefona), i to na arhivi Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Rimski trg broj 45, u periodu od 07 do 15 časova ili putem pošte
 • Kandidati koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenost komunalnog policajca dužni su da sa sobom ponesu sportsku opremu radi praktične provjere znanja iz predmeta specijalno fizičko.
 •  O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidate će obavijestiti sekretar Komisije, najkasnije 15 dana prije dana polaganja stručnog ispita.
 • Takođe, ove informacije biće dostupne i na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. (https://www.gov.me/mju
 • Sekretar komisije:Alen Franca
 • Kontakt telefon: +382 68/896-965
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?