Optimizacija javne uprave

Sadržaj:
Ciljevi optimizacije Sporazumni raskid radnog odnosaMonitoring 

Poseban segment reforme javne uprave predstavlja optimizacija javne uprave. Optimizacija kao proces treba da doprinese uspostavljanju finansijski održive javne uprave koja će biti pravi servis građana i obezbijediti kvalitetnije pružanje usluga sa jedne, uz manji utrošak novca sa druge strane.

Svrha procesa optimizacije nije smanjenje broja zaposlenih, već dovođenje javne uprave na pravu mjeru, povećanje efikasnosti javne uprave i unapređenje kvaliteta javnih usluga.

Ovaj proces odvija se paralelno sa boljim kadrovskim planiranjem i unapređenjem znanja, vještina i kompetencija zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou.

Početkom jula 2018. godine, Vlada je usvojila Plan optimizacije javne uprave 2018-2020. koji je pripremljen u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) uz podršku Evropske komsije. Mjere su podijeljene na kratkoročne i srednjoročne, a sprovode se u skladu sa specifičnostima centralnog i lokalnog nivoa.

Ciljevi optimizacije 

Postavljeni ciljevi optimizacije su: efikasnija administracija, kvalitetnije usluge za građane, budžetske uštede i stabilne javne finansije, optimalni broj zaposlenih i konkurentnija ekonomija.

Cilj je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na kvalitetniji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

Sporazumni raskid radnog odnosa

Uz Plan optimizacije, Vlada je donijela Odluku o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa čime je stvoren pravni osnov za isplatu otpremnina zaposlenima koji su zainteresovani za sporazumni prestanak radnog odnosa.

Sporazumni prestanak radnog odnosa zahtijeva saglasnost obje strane - zaposlenog i starješine organa. Samo podnošenje zahtjeva od strane zaposlenog ne podrazumijeva da će sporazum biti zaključen, odnosno da će zaposleni ostvariti pravo na otpremninu.

Naime, starješina organa je u obavezi da izvrši procjenu da li se radi o zaposlenom koji je neophodan za nesmetano funkcionisanje organa i da na osnovu ove procjene donese odluku o tome da li se zahtjev zaposlenog odobrava ili odbija.

U nastavku možete preuzeti Obrazac zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa - centralni nivo i Obrazac zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa - lokalni nivo.
Spisak lokalnih institucija u monitoringu primjene Plana optimizacije

Monitoring 

Zbog važnosti samog procesa optimizacije redovno se prati implementacija i Vlada je do sada usvojila četiri izvještaja o realizaciji Plana optimizacije, kao i Analizu efekata kratkoročnih mjera.

Polaznu osnovu za buduće pravce djelovanja predstavljaće Izvještaj o sprovođenju Plana optimizacije javne uprave za 2020. godinu koji će sadržati analizu efekata Plana za čitav period sprovođenja (2018-2020).

U toku je izrada Strategije reforme javne uprave i u konsultacijama sa svim akterima ovog procesa, kao i svim relevantnim međunarodnim partnerima, razmatramo buduće pravce djelovanja koji će za cilj imati pronalaženje načina da se, kroz implementaciju postojećih zakonskih rješenja, bolji nadzor, efikasniji proces rada i obuku zaposlenih utiče na efikasnost u radu javne administracije što i jeste bit svakog procesa optimizacije.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?