Podsticanje regionalne saradnje u borbi protiv požara na otvorenom prostoru: Program upravljanja požarima na Zapadnom Balkanu

Objavljeno: 15.03.2023. 12:45

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa partnerima, organizovalo je Radionicu za izradu nacionalnog izvještaja o upravljanju požarima na otvorenom na području Crne Gore, koja ima za cilj da identifikuje učesnike u ovom procesu, da definiše njihove uloge i da zajedničkim naporom odredi najbolje načine saradnje na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. 

Cilj ovog programa je podsticanje regionalne saradnje, stvaranje zajedničkih postavki politika, razvoj strategija i smjernica za upravljanje požarima na otvorenim prostorima u zemljama Zapadnog Balkana.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je istakao da je potrebno primijeniti nove pristupe u šumarstvu kako bi se smanjio rizik od šumskih požara, naglasivši da zastarjelo upravljanje šumama doprinosi povećanju šteta koje nastaju kao posljedica požara, te da je zato neophodno ulaganje u zaštitu šuma i korišćenje modernih alata i tehnologija kako bi se spriječili šumski požari i sačuvala prirodna bogatstva i životna sredina.

Podsticanje regionalne saradnje u borbi protiv požara na otvorenom prostoru: Program Upravljanja požarima na Zapadnom Balkanu

“Program Upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu doprinosi povećanju otpornosti zapadnobalkanskih šuma i pejsaža na požare, što će koristiti ljudima koji zavise o tim pejsažima za život i socioekonomski razvoj. Navedeni opšti cilj će se ostvariti uspostavljanjem dugoročnih regionalnih i nacionalnih mreža, jačanjem kapaciteta širih pristupa i revizijom politika i strategija. Ključan korak prema postizanju ciljeva programa je uspostavljanje  dugotrajnih nacionalnih mreža koje predstavljaju naučno-praktično-političko suočavanje čiji će zajednički napori i zajednički ciljevi doprinijeti izgradnji otpornih ekosistema i pejsaža” ukazao je ministar Joković

Ovaj Program dolazi kao potreba i zajednički interes za povećanje regionalne saradnje, kako bi Zapadni Balkan bio što bolje pripremljen za suočavanje sa rizicima i pretnjama šumskih požara kao i požara koje nastaju na poljoprivrednim površinama, istakao je tim lider programa, gospodin Cvetan Nikolovski.

„Ovo zahtjeva bolju pripremljenost i efikasnije odgovore, ali i holističko i temeljno preispitivanje upravljanja pejzažem na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Zbog toga je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, ali i svi mi kolektivno siguran sam – uvjereni u važnost i relevantnost ovog novog Programa, koji se zasniva na nacionalnom i međunarodnom znanju i stručnosti, saradnji i prekograničnoj akciji, a koja ima ambiciju da doprinese značajnoj i trajnoj tehničkoj saradnji u regionu Zapadnog Balkana“ , istakao je Nikolovski.

Podsticanje regionalne saradnje u borbi protiv požara na otvorenom prostoru: Program Upravljanja požarima na Zapadnom Balkanu

Programom koordinše kompanija Farmahem iz Sjeverne Makedonija, uz podršku Helvetas Swiss Intercooperation iz Švajcarske. Prva faza programa osmišljena je za sprovođenje u razdoblju od 01.02.2022. do 31.08.2025. godine.

Nacionalna radionica za upravljanje požarima na prostoru Zapadnog Balkana (15.03.2023.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?