Preporuke za rad na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama

Objavljeno: 17.06.2022. 13:15 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Preporuke za rad na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama služe da pomognu poslodavcima i zaposlenima, da se rizik po život i zdravlje na radu pri radu na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama svede na najmanju moguću mjeru. Takođe, navedene preporuke daju potrebne informacije kako treba postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama.

Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu u radnoj sredini i radnoj okolini* ("Službeni list Crne Gore", br. 104/20) propisano je da: 

  • Radovi na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36°C ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja;
  • Radovi na otvorenom prostoru pri visokim spoljnim temperaturama treba da se obavljaju u skladu sa propisima, standardima, aktom o procjeni rizika, posebnim uputstvima za bezbjedan rad na radnom mjestu i preporukama izdatim od strane organa državne uprave nadležnog za poslove rada ili organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.

Takođe, Pravilnikom o mjerama zaštite na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima* ("Službeni list Crne Gore", br. 020/19), propisano je da:

  • Radovi na otvorenom prostoru pri nepovoljnim klimatskim, atmosferskim ili drugim uticajima, brzini vjetra većoj od 36 km/h, pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36° C, ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra.

MJERE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU PREUZMITE U NASTAVKU

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?