Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 27. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 25.04.2024. 11:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 27. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je donijela:

  1. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salka Lubodera,
  2.  Rješenje o imenovanju Gzima Hajdinage za direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore,
  3.  Rješenje o određivanju dr Sava Milašinovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
  4.  Rješenje o razrješenju člana Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Miroslava Zekovića,
  5.  Rješenje o imenovanju Nine Vukotić i Miroslava Zekovića za članove Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, dok je za sekretarku imenovana Jovana Lazarević, i
  6.  Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u sastavu: mr Aleksandar Šipčić i članovi Jelena Sekulić i mr Marko Ćipović.

27. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o šumama s Izvještajem sa javne rasprave – ODGOĐENO Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Central business district“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodica izrade Lokalne studije lokacije „Central business district“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije Materijal Zaključci
7.Izvještaj o rezultatima eksterne revizije u privrednim društvima koja su pod resorom Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine - ODGOĐENO
8.Informacija u vezi sa statusom poreskih inspektora kojima je istekao mandat 2021, 2022. i 2023. godine Materijal Zaključci
9.Kadrovska pitanja Zaključci
9.1Predlog za razrješenje direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Materijal
9.2Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Materijal
9.3Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
9.4Predlog za razrješenje člana Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Materijal
9.5Predlog za imenovanje dva člana i sekretarke Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Materijal
9.6Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10.Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Peace Corps-a Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za imaoce važećih stranih putnih isprava sa dozvolom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Materijal Zaključci
15.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije Materijal Zaključci
16.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan Materijal Zaključci
17.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat Materijal Zaključci
18.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M2 Rožaje - Špiljani, dionica raskrsnica „Vuča“ - granica sa Srbijom, KO Rožaje, Opština Rožaje Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 10/0,4 KV „Broj 2 Nova“, 2x1000 KVA sa uklapanjem u 10 KVi NN mrežu – DUP Bijela Centar, Opština Herceg Novi Materijal Zaključci
20.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Nikšić radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje objekta pumpe za vodu u sklopu projekta izgradnje vodovoda „Laz“ Materijal Zaključci
21.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima Materijal Zaključci
22.Predlog I priloga Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2024. koji se odnosi na period od 15. VI 2023. do 1. IV 2024. godine Materijal Zaključci
23.INTERNO - ODGOĐENO
24.Predlog za formiranje Mješovite komisije za ekonomsku i industrijsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke Materijal Zaključci
25.Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - Direktorata za inspekcijski nadzor Materijal Zaključci
26.Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - Direktorata za inspekcijski nadzor Materijal Zaključci
27.Informacija o potpisivanju Izjave namjere između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zaduženog za zdravstvo i prevenciju Francuske Republike o saradnji u oblasti zdravstva, koja će biti potpisana tokom službene posjete delegacije Ministarstva zdravlja Crne Gore Francuskoj, 14-15. maj 2024. godine, Pariz s Predlogom izjave namjere Materijal Zaključci
28.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sa organima nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, za period januar - decembar 2023. godine Materijal Zaključci
29.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva ekonomskog razvoja za 2023. godinu sa Izvještajem o radu Zavoda za metrologiju za 2023. godinu i Izvještajem o radu Uprave za kapitalne projekte za 2023. godinu Materijal Zaključci
30.Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva o radu i stanju u upravnim oblastima za 2023. godinu Materijal Zaključci
31.Izvještaj o poslovanju i finansijski iskazi Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ Nikšić za 2023. godinu i Program rada s Finansijskim planom za 2024. godinu Materijal Zaključci
32.Izvještaj o radu Etičkog komiteta (mart 2023. - mart 2024. godine) Materijal Zaključci
33.Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za 2023. godinu Materijal Zaključci
34.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-803/23-2035/2, od 4. maja 2023. godine Materijal Zaključci
35.Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Milojka Spajića Saveznoj Republici Njemačkoj, 25-30. aprila 2024. godine Materijal Zaključci
36.Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova (GAC), koji će biti održan 29-30. aprila 2024. godine u Briselu, Belgija Materijal Zaključci
37.Predlog platforme za učešće ministarke prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđele Jakšić−Stojanović na BEYOND Ministarskom liderskom dijalogu za Jugoistočnu Evropu 2024 (South-East Europe BEYOND Ministerial Lidership Dialogue 2024), koji će se održati od 25. do 28. aprila 2024. godine u Solunu, Republika Grčka Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za službenu posjetu delegacije Ministarstva zdravlja, koju predvodi ministar zdravlja dr Vojislav Šimun, Ministarstvu nadležnom za zdravstvo i prevenciju Republike Francuske, 14-15. maj 2024. godine, Pariz Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
39.Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje Aneksa ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica zaključenih u 2022. godini s Predlogom aneksa Materijal Zaključci
40.Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje Aneksa ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica broj 01-311/23 UPI-45/5 od 25.4.2023. godine, zaključenog sa doo „Becom Co“ iz Podgorice Materijal Zaključci
41.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, i to katastarske parcele broj 205/12, upisane u list nepokretnosti broj 815, KO Glavatičići, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Materijal Zaključci
42.Predlog za davanje saglasnosti ЈZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane na Odluku o ustupanju tri motorna vozila, dva neispravna motorna vozila Upravi za državnu imovinu te sanitetskog vozila službi Hitne pomoći u Petnjici na trajno korišćenje Materijal Zaključci
43.Pitanja i predlozi
43.1Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-011/23-76, od 20. januara 2023. godine Materijal Zaključci
43.2Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrane „Sinjajevina – Part II“ Materijal Zaključci
43.3Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrane „Korita“ Materijal Zaključci
43.4Informacija o dodjeli jednokratne pomoći zaposlenima u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević" A.D. Igalo Materijal Zaključci
43.5Informacija o potrebi isplate zaostale pomoći za 4 poljoprivredna proizvođača, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-307/23-5768/2 od 14. decembra 2023. godine, za adaptaciju objekata za preradu mlijeka na gazdinstvu, koji su aplicirali za prvi Javni poziv za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za 2023. godinu, a koji nisu ostvarili podršku zbog neispunjavanja minimalnih nacionalnih standarda za objekte kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Materijal Zaključci
43.6Informacija u vezi sa potpisivanjem Sporazuma o finansiranju između programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a u cilju realizacije Projekta „Oživljavanje infrastrukture i upravljanja: akcija unapređenja za ekološko vođstvo i organizacione efikasnosti" s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
43.7Informacija o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o investicionom kreditu „Žičare Kotor – Lovćen“ Materijal Zaključci
43.8Informacija o potrebi potpisivanja Multilateralnog sporazuma nadležnih organa o razmjeni izvještaja po zemljama s tekstom Multilateralnog sporazuma, tekstom obavještenja i Izjavom Materijal Zaključci
43.9Informacija o polaznim osnovama za zaključivanje Ugovora o kreditu za finansiranje Projekta Unapređenje crnogorske željeznice između Evropske investicone banke i Crne Gore s Nacrtom ugovora o kreditu Materijal Zaključci
43.10Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 580/17 i dr. od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
43.11Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 1516/19 od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
43.12Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 1095/18 i dr. od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
43.13Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 08-430/24-290/2 i 08-430/24-292/2 od 8. februara 2024. godine Materijal Zaključci
43.14Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica Materijal Zaključci
43.15Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore dr Filipa Ivanovića Republici Češkoj, 9-11. maj 2024. godine Materijal Zaključci
43.16INTERNO
43.17Predlog programa za razvoj i promociju zanatstva za 2024. godinu Materijal Zaključci
43.18Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva Materijal Zaključci
44.Na uvid:
44.1Izvještaj sa radne posjete ministarke evropskih poslova Maide Gorčević, Budimpešta, Republika Mađarska, 11-13. april 2024. godine Materijal
44.2Izvještaj sa učešća ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na Samitu demokratije Jugoistočne Evrope (SEE|DEM) pod nazivom „Ka zajedničkoj budućnosti - kretanje kroz bezbjednosne izazove i mapiranje budućnosti regionalne saradnje“, 16. aprila 2024. godine, u Briselu Materijal
44.3Izvještaj o posjeti ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Republici Italiji, 11-13. april 2024. godine Materijal
44.4Izvještaj o radu Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore, za mart 2024. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?