Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 28. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 10.05.2024. 13:31 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 28. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

  1. donijela Rješenje o određivanju Toma Božovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju – rukovodioca Sektora za ovjeravanje mjerila,
  2. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Nenada Kordića i Rješenje o imenovanju Vidaka Mitrovića za novog člana Upravnog odbora ovog preduzeća,
  3. donijela Rješenje o određivanju mr Marije Čvorović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomskog razvoja,
  4. donijela Rješenje o imenovanju mr Dragane Ćetković i Branke Nikčević za članice Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost,
  5. donijela Rješenje o određivanju Nikole Veljovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i motorna vozila u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i
  6. odredila Andriju Delića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Novi duvanski kombinat“ AD Podgorica.

28. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti
3.Informacija o namjeri Vlade Crne Gore za otkup akcija AD „Željeznički prevoz Crne Gore“ Podgorica i AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Materijal
4.Predlog programa korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2024. godinu Materijal
5.INTERNO
6.Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Bogdan Božović i Slađana Kaluđerović) – ODGOĐENO
7.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Zakona o radu (predlagač poslanik Bogdan Božović) – ODGOĐENO
8.Kadrovska pitanja
8.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju Materijal
8.2Predlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Materijal
8.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
8.4Predlog za imenovanje dva člana Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Materijal
8.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i motorna vozila u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
8.6Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9.Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu UMNIK Materijal
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO
11.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine Materijal
12.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača Materijal
13.INTERNO
14.Informacija o poboljšanju socio-ekonomskog položaja članova Udruženja vojnih penzionera Materijal
15.Informacija o 6 presuda Evropskog suda za ljudska prava donijetih protiv Crne Gore po predstavkama 513 bivših radnika privrednog društva „Radoje Dakić“ AD Podgorica - u stečaju i predlozi za preduzimanje mjera radi izvršenja navedenih presuda Materijal
16.Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetu U-III br. 1888/19 od 21. 12. 2023. godine Materijal
17.Informacija o predlogu za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Bouyges Batiment International za Univerzitetski klinički centar Crne Gore s Predlogom memoranduma Materijal
18.Informacija o zaključivanju Radnog aranžmana između Ministarstva zdravlja Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Agencije Evropske unije za droge s Predlogom radnog aranžmana Materijal
19.Informacija o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za pogonsko gorivo i za redovno održavanje motornog vozila marke „Mercedes majbah“, koje koristi Glavni specijalni tužilac Materijal
20.Informacija o 55. zasijedanju Savjeta UN za ljudska prava i učešću Crne Gore kao članice Savjeta za period 2022−2024. godine, Ženeva, Švajcarska, 26. februar - 5. april 2024. godine Materijal
21.Izvještaj sa sastanka Mješovite crnogorsko-ukrajinske komisije o međunarodnom prevozu putnika i tereta u drumskom saobraćaju, održanog 9. i 10. aprila 2024. godine u Podgorici Materijal
22.Izvještaj o pregovorima između delegacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine u vezi sa zaključivanjem Sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju s Predlogom sporazuma Materijal
23.Izvještaj o radu na prioritetnom infrastrukturnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2023. godinu s Izvještajem o poslovanju i finansijskim iskazima Društva s ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2023. godinu i Planom aktivnosti za 2024. godinu Materijal
24.Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2023. godinu Materijal
25.Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2023. godini Materijal
26.Predlog platforme za radnu posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja Nika Gjeloshaja Republici Kosovo, 15-16. maja 2024. godine Materijal
27.Predlog platforme za učešće delegacije koju predvodi ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na odbrani Trećeg periodičnog izvještaja Crne Gore na 88. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena CEDAW − 15. maj 2024. godine Materijal
28.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, na Svjetskom obrazovnom forumu 2024, koji će se održati od 19. do 22. maja 2024. godine u Londonu, Velika Britanija Materijal
29.Predlog platforme za posjetu ministra pravde Crne Gore Andreja Milovića Sjedinjenim Američkim Državama - Vašington i Njujork, u periodu 18 – 26. maj 2024. godine Materijal
30.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, na Godišnjem sastanku Odbora guvernera EBRD, koji će se održati u Jerevanu, Jermenija, u periodu od 14. do 16. maja 2024. godine Materijal
31.Predlog platforme o učešću ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić na Konferenciji „Budućnost rada na Zapadnom Balkanu: Unapređenje usluga zapošljavanja“, 13-15. maj 2024. godine, Beč, Republika Austrija Materijal
32.Predlog za preusmjerenje sredstava i zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 83/16, 21/17, 12/18, 39/18 – Odluka US CG, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22, 152/22-I i 113/23 – Odluka US CG) Materijal
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
33.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti čl. 5 i 9 Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost („Službeni list CG“, broj 150/22), koju je podnio Željko Komar, iz Herceg Novog Materijal
34.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 330b Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/20, 146/21 i 4/24), koju je podnio Goran Šućur, član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić Materijal
35.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici: Ana Novaković - Đurović, Dritan Abazović, Filip Adžić i Miloš Konatar) Materijal
36.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Gusinje Materijal
37.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Plužine Materijal
38.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije Opštine Zeta Materijal
39.Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu Materijal
40.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti, u svojini Crne Gore i to katastarske parcele broj 1423/2, u površini od 45 m2, upisana u list nepokretnosti broj 365, KO Vranovići, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Materijal
41.Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti - u svojini države Crne Gore, sa pravom raspolaganja Vlada Crne Gore i to poslovnog prostora upisanog u list nepokretnosti broj 742, KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica, na katastarskoj parceli broj 1146/3, označen kao poslovni prostor u vanprivredi - prizemlje, PD 159, u površini od 111 m² i prva etaža podruma PD 158, u površini od 116 m² Materijal
42.Predlog za davanje saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini broj 01-311/23 UPI-46/2 i broj 01-311/23 UPI-47/2 od 04.05.2023. godine, zaključenog sa DOO „Taša i Maja“ iz Mojkovca s Predlogom aneksa Ugovora Materijal
43.Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje na raspolaganje putničkog motornog vozila Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
44.Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje na raspolaganje putničkog motornog vozila Ministarstvu evropskih poslova Materijal
45.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu jednokratne naknade članovima Radne grupe za izradu Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2024-2026. godina u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Materijal
46.Pitanja i predlozi
46.1Informacija o zaključivanju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o saradnji tokom turističke sezone s Predlogom protokola Materijal
46.2Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje nije predviđeno Kadrovskim planom Materijal
46.3Predlog platforme za učešće ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na Beogradskom energetskom forumu 2024, koji će se održati 13. i 14. maja 2024. godine, u Beogradu, Republika Srbija Materijal
46.4Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3671/2, od 23. juna 2022. godine, sa sjednice od 17. juna 2022. godine – ODGOĐENO
46.5Informacija o organizaciji Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana (WB6) o Planu rasta, koji će biti održan 15-16. maja 2024. godine u Kotoru Materijal
46.6Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal
46.7Predlog za davanje prethodne saglasnosti kompaniji OHM „Mamula Montenegro“, D.S.D. “Orascom Hotel Management AG Švajcarska, kao dugoročnom zakupcu lokaliteta - ostrva Lastavica sa tvrđavom “Mamula”, evidentiranih na kat parceli br. 3438, LN br. 215 Materijal
IV NA UVID:
47.1Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na Segmentu na visokom nivou u okviru 55. zasijedanja Savjeta za ljudska prava (HRC), Ženeva, Švajcarska, 26 - 28. februar 2024. godine Materijal
47.2Izvještaj o učešću ministarke kulture i medija dr Tamare Vujović na otvaranju crnogorskog paviljona na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji, Republika Italija, od 17. do 20. aprila 2024. godine Materijal
47.3Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministra odbrane Dragana Krapovića, Republici Sloveniji, 17-19. april 2024. godine, Ljubljana Materijal
47.4Izvještaj o učešću ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke na događaju u znak zahvalnosti građanima/kama Republike Kosovo, 18. april 2024. godine, Priština, Republika Kosovo Materijal
47.5Izvještaj o učešću ministarke prosvjete, nauke i inovacija, prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović, na Beyond ministarskom liderskom dijalogu za Jugoistočnu Evropu 2024, u Solunu, Republika Grčka, 25-28. aprila 2024. godine Materijal
47.6Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića na 9. konferenciji „Naš okean 2024“, 15-17. aprila 2024. godine, Atina, Republika Grčka Materijal
47.7Izvještaj o radnoj posjeti ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića Evropskoj komisiji, 10-12. aprila 2024. godine, Brisel, Kraljevina Belgija Materijal
47.8Izvještaj sa učešća ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova (GAC), koji je održan 29-30. aprila 2024. godine, u Briselu, Belgija Materijal
Napomena:Matrijal za tačke 2. (Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti) i 10. (Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO) biće objavljen nakon tehničke redalkcije, a za tačku 8.6 (Kadrovska pitanja) nakon verifikacije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?