Saopštenje sa 34. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 06.06.2024. 12:40 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 34. sjednici kojom je predsjedavao mr Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, utvrdila Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Donošenjem Zakona, izvršiće se dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike. Zakonom se uređuje određivanje udjela energije iz obnovljivih izvora, podsticaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uslovi i postupak sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača i povlašćenog proizvođača, izdavanje garancija porijekla za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, status kupaca-proizvođača i zajednica obnovljivih izvora energije, korišćenje obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja i hlađenja i u sektoru saobraćaja, kriterijumi održivosti i uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte, regionalna saradnja, kao i druga pitanja od značaja za korišćenje energije iz obnovljivih izvora.

Rješenja u propisu će pozitivno uticati na:

  • državu, zbog ispunjavanja ciljeva u oblasti obnovljive energije,
  • kupce, zbog razvoja tržišta električne energije i unapređenja regulatornog okvira za proizvodnju električne energije od strane kupaca – proizvođača,
  • investitore, zbog unapređenja regulatornog okvira za investicije u oblasti obnovljive energije.

Ovim Zakonom će se, takođe, stvoriti uslovi za sprovođenje aukcija u oblasti obnovljive energije u Crnoj Gori i uvođenje tržišnog mehanizma podrške, odnosno podsticajnih mjera za električnu energiju iz obnovljivih izvora, u cilju postizanja najpovoljnijih cijena električne energije za potrošače i manjeg regulatornog rizika za investitore. Pored ostalog, izgradnjom novih energetskih kapaciteta, shodno ovom   zakonskom rješenju, doći će do unapređenja putne i elektroenergetske infrastukture i to posebno u ruralnim krajevima gdje se ovi objekti obično i grade, a što je jedna od mjera za unapređenje životnog standarda ljudi.

Utvrđen je Predlog zakona o dopuni Zakona o koncesijama. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi usklađivanja sa novim Zakonom o korišćenju energije iz obnovljivih izvora kojim se, između ostalog, propisuje postupak davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, odnosno prirodnih bogatstava radi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o energetici. Izmjene u najvećoj mjeri predstavljaju brisanje odredaba u kojima je bila transponovana Direktiva 2009/28/EZ koja više nije na snazi, a koja se odnosi na oblast obnovljivih izvora energije. Nova Direktiva (EU) 2018/2001 o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora je u cjelosti  transponovana u Predlog Zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, čime je postignuta međusobna usaglašenost ova dva propisa. Pored ostalog, predviđena je i izmjena odredbe o stručnoj osposobljenosti lica koja obavljaju određene poslove iz oblasti energetike, koju nije potrebno usaglašavati sa propisima EU.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Predloženim Zakonom su uređeni uslovi o pravima lica sa invaliditetom ili smanjene pokretjivosti, te utvrđene odredbe o inspekciiskom nadzoru i kaznene odredbe u vezi sa pravima putnika (pravo po osnovu uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili kašnjenja puta, štete zbog uništenja, gubitka ili oštećenja prtljaga ili stvari datih na prevoz, štete po osnovu kasne isporuke prtijaga i sl.), sve u cilju jasnog definisanja kada putnik ima pravo da podnese prigovor. Najveću korist od izmjena Zakona imaće putnici zbog jasnijeg formulisanja odredaba u vezi sa podnošenjem prigovora i utvrđivanja roka u kojem se prigovor može podnijeti, odnosno roka za prijavljivanje Agenciji za civilno vazduhoplovstvo povrede Zakona.

Vlada je donijela Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini. Donošenjem predmetne odluke, Crna Gora će biti u potpunosti pravno usaglašena sa važećim restriktivnim mjerama Evropske unije, propisanih izvornom Odlukom Savjeta Evropske unije 2014/512/ZVBP, s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, odnosno sa svim njenim ažuriranim verzijama (izmjenama i dopunama), zaključno sa poslednjom izmjenom 2024/726/ZVBP od 23. februara 2024. godine, odnosno sa 12. i 13. paketom sankcija.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, kojom se vrši usklađivanje sa novom organizacijom državne uprave.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o javnim nabavkama za 2023. godinu. Izvještaj je rezultat aktivnosti koje je Ministarstvo finansija sprovelo prikupljanjem podataka iz elektronskog sistema javnih nabavki, kao i njihovom obradom i analizom. Podaci su unijeti od strane 681 obveznika primjene Zakona, u skladu sa zakonskom obavezom, zaključno sa 28. februarom 2024. godine. Obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama u 2023. godini ugovorili su ukupno 809.301.703 eura nabavki, od čega su nabavke električne energije i uglja 134.104.801 euro, dok su javne nabavke 675.196.902 eura, što pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu. To povećanje, kako je pojašnjeno, može biti posledica generalnog rasta cijena roba, radova i usluga koje su obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama nabavljali u izvještajnom periodu. Shodno navedenom, poraslo je i učešće javnih nabavki u BDP-u, ali i dalje je u okviru prosječnih vrijednosti. S obzirom da je novi zakonodavni okvir stupio na snagu početkom godine, fokus aktivnosti Ministarstva finansija tokom izvještajnog perioda bio je na jačanju administrativnih kapaciteta i podizanju nivoa profesionalizacije zaposlenih u oblasti javnih nabavki. Na sjednici je naglašeno da je u kontekstu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke jedno od prvih za koje se očekuje dobijanje pozitivnog izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila za zatvaranje, što svjedoči o napretku u reformama sprovedenim u okviru ove politike.

Usvojena je Informacija o aktivnostima po osnovu članstva Crne Gore u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i trinaestoj Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku važenja Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik. Vlada je na sjednici od 14. marta donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Šavnik, da u roku od deset dana izvrši zakonom utvrđene obaveze, međutim, kako SO Šavnik nije postupila u skladu sa Odlukom, Vlada je na sjednici od 28. marta 2024. godine donijela Odluku o raspuštanju SO. Postupak raspuštanja skupštine opštine podrazumijeva da Vlada donosi odluku o upozorenju i odluku o raspuštanju, a Predsjednik Crne Gore raspisuje izbore u opštini u kojoj je skupština raspuštena. Imajući u vidu da Predsjednik nije raspisao izbore u toj opštini, konstatovano je da izvršenje Odluke o raspuštanju nije moguće stvarno i pravno sprovesti u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Iz istog razloga, prestaje da važi i Odluka o upozorenju Skupštini opštine Šavnik.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

34. sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

34. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju Materijal
3.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje stanje u Ukrajini Materijal
4.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu Materijal
5.Godišnji izvještaj o javnim nabavkama za 2023.godinu Materijal
6.Informacija o aktivnostima po osnovu članstva Crne Gore u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i trinaestoj Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije Materijal
7.Kadrovska pitanja
7.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Materijal
7.2Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za šumarstvo lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
7.3Predlog za razrješenje članice Savjeta za konkurentnost Materijal
7.4Predlog za razrješenje članice Savjeta za konkurentnost Materijal
7.5Predlog za imenovanje člana Savjeta za konkurentnost Materijal
7.6Predlog za imenovanje članice Savjeta za konkurentnost Materijal
7.7Predlog za prestanak mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje 10 kV kablovskog voda Materijal
9.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS „Ratkovići” sa priključnim 10 kV kablom – KO Kameno, Opština Herceg Novi Materijal
10.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2023. godinu Materijal
11.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025. za period 2024. i2025. godinu, s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana, za 2023. godinu Materijal
12.Informacija u vezi pridruživanja Deklaraciji Koalicije za repatrijaciju ilegalno deportovane i prisilno raseljene ukrajinske djece, na razmatranje i pridruživanje Materijal
13.Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2023. godinu Materijal
14.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu, za sprovođenje Strategije za digitalizaciju obrazovnog sistema za 2022-2027, za 2023. godinu Materijal
15.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu, za sprovođenje Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025., za 2023. godinu Materijal
16.Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal
17.Izvještaj o poslovanju DOO “Fond za zaštitu životne sredine” za 2023. godinu s Finansijskim izvještajem i Završnim računom Materijal
18.Informacija o stanju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na 29. mart 2024. godine - finansijski aspekt Materijal
19.Informacija o stanju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na 30. april 2024. godine - finansijski aspekt Materijal
20.Informacija o zaključivanju Partnerskog sporazuma između Ministarstva ekonomskog razvoja – Direktorata za unapređenje konkurentnosti privrede i Komore za privredu i industriju Tirane, Privredne komore Crne Gore i ITS fondacije "Antonio Cuccovillo" na implementaciji projekta “Small scale project –ENGAGEMENT/no. Sa-0100223” Materijal
21.Informacija o upućivanju dobrovoljne kontribucije Evropskoj komisiji za demokratiju putem prava – Venecijanskoj komisiji Materijal
22.Informacija o potpisivanju Adenduma 7 Ugovora o konsultantskim uslugama za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji tunela i rekonstrukciji puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine, br. 7880 - ITF - 43060, od 08.12.2016. godine, sa Predlogom adenduma 7 Materijal
23.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju u oblasti sporta i mladih između Ministarstva sporta i mladih Crne Gore i Agencije za mlade i sport Republike Sjeverne Makedonije, sa Predlogom memoranduma Materijal
24.Informacija o otvaranju knjižare i kafe bara u prostorijama Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore Materijal
25.Informacija u vezi izvršenja odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 1420/19 i 277/20, od 24. 10. 2023. godine Materijal
26.Informacija o obezbjeđivanju dodatnih sredstava za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Materijal
27.Predlog finansijskog plana i programa rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2024. godinu Materijal
28.Predlog za davanje saglasnosti za zaključivanje aneksa Ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini broj 01-311/23 UPI-160/2 od 25.04.2023. godine, zaključenog sa DOO „Jasen“ iz Pljevalja sa Predlogom aneksa ugovora Materijal
29.Predlog za davanje saglasnosti za zakup nepokretnosti u državnoj svojini – poslovnog prostora, evidentiranog na katastarskoj parceli broj 428/1, PD 120, iz lista nepokretnosti broj 1016, KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica sa Predlogom ugovora o zakupu Materijal
30.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-302/24-1632/2, od 4. aprila 2024. godine, sa sjednice od 28. marta 2024. godine Materijal
31.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu jednokratne naknade članovima Radne grupe za izradu Programa za suzbijanje neformalne ekonomije za period 2024 – 2026. Materijal
32.Predlog mišljenja povodom inicijative i dopune inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list CG“, broj 125/23), koju su Ustavnom sudu Crne Gore podnijeli Željko Šušović, Gojko Janković, Labud Janković, Ćetna Šušović, Milovan Bogićević, Vukoman Mihailović, Ljubinka Franc, Boris Guberinić i Vanja Popović iz Podgorice i Milinko Koruga iz Pljevalja Materijal
33.Predlog za preusmjeravanje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe Poreske uprave Materijal
34.Predlog platforme o učešću delegacije Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, na Godišnjem sastanku Upravnog odbora CEF-a, koji će se u periodu od 12. do 14. juna tekuće godine održati u Kišinjevu, Republika Moldavija Materijal
35.Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Milojka Spajića na Konferenciji o oporavku Ukrajine i godišnjem prijemu Istočnog odbora njemačke privrede, 10−14. jun 2024, Berlin, Savezna Republika Njemačka Materijal
36.Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na [lat]XVII/lat] sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze, koji će se održati 11. juna 2024.godine u Podgorici Materijal
37.Pitanja i predlozi
37.1INTERNO
37.2Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik Materijal
37.3Predlog zakona o dopuni Zakona o koncesijama Materijal
37.4Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora Materijal
37.5Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o energetici Materijal
37.6Predlog Platforme o učešću ministra saobraćaja i pomorstva, gospodina Filipa Radulovića, na radnom sastanku u okviru kojeg će se realizovati potpisivanje STCW Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar, 11. juna 2024. godine, Limasol, Republika Kipar Materijal
37.7INTERNO
37.8Informacija o potrebi izmirenja ugovorene obaveze po osnovu Tendera za nabavku mehanizacije i opreme za čišćenje snijega Materijal
38.Na uvid:
38.1Izvještaj o posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića institucijama Evropske unije, Brisel, Kraljevina Belgija, 15−16. april 2024. godine Materijal
38.2Izvještaj o radnoj posjeti ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Češkoj, 9−11. maj 2024. godine Materijal
38.3Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, na Godišnjem sastanku Odbora guvernera i vice guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj i Biznis forumu, koji su se u periodu od 14. do 16. maja 2024. godine održali u Jerevanu, Jermenija Materijal
38.4Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministarke prosvjete, nauke i inovacija, prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović, Republici Albaniji, Tirana, 29-30. maja 2024. godine Materijal
NAPOMENA:Materijal za tačku 7.7 biće objavljen nakon verifikacije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?