Saopštenje sa 45. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 20.03.2023. 16:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 45. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti sa Izvještajem sa javne rasprave. Zakonom će prvi put u našem pravnom poretku biti na sistemski način regulisano obavljanje ove privredne djelatnosti. Takođe, biće utvrđeni i uslovi za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti, prava i dužnosti pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, način vođenja upisnika pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika, nadzor nad obavljanjem pomorsko-agencijskih djelatnosti i druga pitanja.

Donijete su odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja 9 – Finansijske usluge, 18 – Statistika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja uslugačime se pregovaračka struktura prilagođava aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa.

Vlada je usvojila Elaborat o opravdanosti transformacije Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore u Javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti Crne Gore. Elaborat je pokazao da bi se osnivanjem ove javne ustanove obezbijedili uslovi za razvoj savremenog umjetničkog stvaralaštva i vizuelne kulture, kao i za dugoročnu valorizaciju trajnih vrijednosti u savremenoj crnogorskoj umjetnosti. Istovremeno, ova ustanova bi kroz sredstva savremene komunikacije, kreativne inicijative, bazične profesionalne razmjene, permanentnu edukaciju u oblasti savremene likovne produkcije, nastavila da bogati vizuelnu kulturu najšire zajednice i vrši podsticaj individualnom stvaralaštvu i kolektivnoj prezentaciji umjetničkih vrijednosti u Crnoj Gori, na prestižnim događajima u regionu i svijetu. Polazeći od principa da je muzejska djelatnost u službi društva, a da muzej trajno čuva nasljeđe za buduće generacije, budući Muzej treba da omogući očuvanje sadašnje djelatnosti Centra u podsticanju savremenog stvaralaštva i dopuni muzejsku misiju čuvanja trajnih vrijednosti, kroz standardizovano dokumentovanje i prezentaciju. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo kulture i medija da pripremi i Vladi dostavi na donošenje Predlog odluke o obrazovanju Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

Usvojena je Informacija o statusu „Castello Montenegro“ AD Pljevlja. U Informaciji se navodi da je u cilju usklađivanja organizacije i registracije Društva na osnovu pribavljene dokumentacije i izvršenih analiza ustanovljeno da postoje otvorena pitanja koja se odnose na njegovo poslovanje. Uvidom u evidencije Centralnog registra privrednih subjekata utvrđeno je da postoje određene manjkavosti, nepreciznosti i netačnosti podataka koje se tiču oblika svojine, kapitala i lica u Društvu. Tim povodom, nadležna ministarstva su zadužena za ispravku i dopunu podataka u Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, zakazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara u cilju formiranja Odbora direktora Društva, kao i da se razmotri mogućnost konverzije dugoročne obaveze prema Vladi od 325.649 eura u akcijski kapital Društva. Vlasničku strukturu Društva, kao nasljednika kompanija za izradu zaštitne odjeće koje su do devedesetih godina poslovale pod nazivom I.T.I.K. „Tara“ i P.D.S. „Tara“, čine Ministarstvo finansija sa 86,74 % vlasničkog udjela, EPCG sa 1,51 %, Republički fond zajedničkih rezervi sa 1,32 %, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zaključenja Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu zemljišta u svojini države za izgradnju vjetroelektrane Brajići – opštine Budva i Bar i prihvatila predloženi Aneks. Imajući u vidu da od zaključenja Ugovora nijesu ispunjeni kumulativni uslovi za njegovo stupanje na snagu, te da je 26. 08. 2021 godine istekao rok za usvajanje planskog dokumenta na osnovu koga bi bili izdati urbanističko-tehnički uslovi, definisano konačno područje koje će biti u funkciji Vjetroelektrane i riješeni imovinsko-pravni odnosi, obje ugovorne strane su se saglasile da je nužno pristupiti izmjeni određenih odredbi Ugovora, kao i ranije definisanih rokova.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana 2021 – 2023 za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019 – 2023, u 2022. godini. Izvještaj sadrži pregled realizovanih aktivnosti definisanih Akcionim planom, među kojima je kao najznačajnija ocijenjena izgradnja Klinike za psihijatriju za koju je u julu 2022. godine položen kamen temeljac. Nova zgrada imaće 20 soba sa 57 bolničkih postelja i sve neophodne sadržaje za savremeno liječenje pacijenata sa mentalnim problemima.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za donošenje odluka o pokretanju postupka za popunu 50 radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom, shodno Zaključku broj 07-7525/2 od 24. 11. 2022. godine, u skladu sa zakonom. U raspravi je konstatovano da je, imajući u vidu veliki obim i složenost poslova u određenim organizacionim jedinicama u okviru Ministarstva, opravdana potreba za zapošljavanjem nedostajućih novih kadrova, s obzirom na činjenicu da se određena radna mjesta ne mogu popuniti raspoređivanjem postojećih kadrova.

Prepoznajući značaj manifestacionog turizma kao jednog od najznačajnijih pojavnih oblika turističkih kretanja i važnog segmenta za razvoj i unapređenje turističke ponude, Vlada je dala saglasnost na Predlog za finansiranje turističke manifestacije ,,Montenegro beer festa - Cetinje", i zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve uplati 100.000 eura za tu namjenu.

Vlada je dala saglasnost na Predlog za preusmjerenje sredstava sa tekuće budžetske rezerve u iznosu od 300.000 eura u cilju sufinansiranja programa sportskih organizacija, shodno uslovima javnog konkursa, zbog stvaranja optimalnih uslova za obavljanje sportske djelatnosti.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0210-1186/10 od 20.12.2008. godine koji se odnosi na lokalitet nekadašnjeg hotela „Jadran” u Ulcinju sa Predlogom Aneksa IV ugovora o zakupu/korišćenju morskog dobra i dala saglasnost na Aneksa IV Ugovora. Zbog promjene udjela vlasničke strukture privrednog društva „Star of Montenegro” d.o.o iz Ulcinja bilo je neophodno potpisivanje ovog Aneksa Ugovora, čime će se steći uslovi za valorizaciju državne imovine sa obavezom investicionih ulaganja.

Vlada je utvrdila urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu „Solar power” doo Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanstičko tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvoraLokacija za izgradnju predmetnog objekta se nalazi u zahvatu katastarske opštine Velestovo i Prentin do, u Prijestonici Cetinje. Ukupna površina lokacije iznosi cca 1.295.540 , a prema prethodno sporovedenim analizama dostavljenim od strane podnosioca zahtjeva utvrđeno je da je potencijalna količina proizvedene godišnje električne energije 213.965 MWh iz solarne elektrane ukupne snage 150 MW. Kako je navedeno u diskusiji, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, a u cilju podsticanja izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovijivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora, na zemljištu ili objektima u državnoj ili privatnoj svojini, na zahtjev vlasnika zemljišta ili objekata, urbanističko – tehnički uslovi se mogu izdati aktom Vlade, a po prethodno pribavijenim mišljenjima organa državne uprave nadležnih za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i šumarstvo, organa uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara na kojoj se zemljište nalazi i pravnih lica nadležnih za uslove priključenja na infrastrukturu. Kako su sva potrebna mišljenja pribavljena, Vlada dala zeleno svjetlo za izdavanje UTU traženih od strane „Solar power” kompanije iz Podgorice.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

45. sjednica Vlade Crne Gore (20.03.2023.)

45. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 - Finansijske usluge Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 18 - Statistika Materijal Zaključci
5.Predlog elaborata o opravdanosti transformacije Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore u Javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti Crne Gore Materijal Zaključci
6.Informacija o statusu „Castello Montenegro“ AD Pljevlja Materijal Zaključci
7.Informacija o potrebi zaključenja Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu zemljišta u svojini države za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići - opštine Budva i Bar s Predlogom aneksa broj 1 Materijal Zaključci
8.Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana 2021-2023 za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019-2023, u 2022. godini Materijal Zaključci
9.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja nijesu predviđena Kadrovskim planom Materijal Zaključci
10.Kadrovska pitanja Zaključci
10.1Predlog za razrješenje Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva Materijal
10.2Predlog za imenovanje Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva Materijal
10.3Predlog za postavljenje pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
10.4Predlog za postavljenje pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
10.5Predlog za postavljenje pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
10.6Predlog za postavljenje pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
10.7Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XV vanrednoj Skupštini akcionara „Barske plovidbe“ AD Bar Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11.Informacija o inicijativi za pristupanje OECD preporuci o suzbijanju nedozvoljene trgovine (bez rasprave) Materijal Zaključci
12.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore i China Classification Society (Kineskog klasifikacionog društva) o prenosu ovlašćenja za usluge (bez rasprave) Materijal Zaključci
13.Predlog memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore, Sustineri Partners i Porto Montenegro u pogledu pružanja podrške inicijativi unapređenja ekoloških, socijalnih i upravljačkih (ESG) standarda i organizaciji godišnjeg ESG samita (bez rasprave) Materijal Zaključci
14.Predlog za finansiranje turističke manifestacije „Montenegro beer festa – Cetinje”, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
15.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-7843/2, od 22. decembra 2022. godine, sa sjednice od 15. decembra 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Predlog platforme za učešće ministarke nauke prof. dr Biljane Šćepanović na redovnom godišnjem sastanku EUREKA mreže, Riga, Letonija, 27 - 30. marta 2023. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
17.Predlog za preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
18.Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predalagač poslanik Adnan Striković) (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 4673/1 i 4670/3, upisanih u list nepokretnosti broj 152, KO Novi Bar, Opština Bar s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti u korist Opštine Bar, radi postavljanja atmosferskog kolektora DN 600 i DN 1000 i fekalnog kolektora DN 400, bez naknade s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „VIVA ŠPED“ d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 2550 (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vukašin Radunović“ iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 311 KO Berane, opština Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vuk Karadžić“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 736 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Njegoš“ iz Spuža za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 374 KO Spuž, opština Danilovgrad u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vuko Jovović“ iz Danilovgrada za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 100 KO Danilovgrad, opština Danilovgrad u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Olga Golović“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 773 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Predlog za davanje saglasnosti JU „Obrazovni centar“ iz Plužina za davanje u zakp prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 57 KO Plužine, opština Plužine u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Pitanja i predlozi
29.1Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga Materijal Zaključci
29.2Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Aviazione Marittima Italiana Materijal Zaključci
29.3Informacija o realizaciji Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0210-1186/10 od 20.12.2008. godine koji se odnosi na lokalitet nekadašnjeg hotela “Jadran” u Ulcinju sa Predlogom aneksa IV Ugovora Materijal Zaključci
29.4Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu „SOLAR POWER" DOO Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?