Sektor za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade

U Sektoru za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade obavljaju se poslovi koji se odnose na: uspostavljanje i razvoj sistema strateškog planiranja, definisanje i praćenje primjene standarda i kriterijuma kvaliteta za izradu strategija kojima se utvrđuju javne politike i izvještaja o njihovom sprovođenju, uspostavljanje i upravljanje informacionim sistemima za strateško planiranje, planiranje i sprovođenje obrazovno-informativnih aktivnosti u vezi sa strateškim planiranjem i pratećim informacionim sistemima, koordinaciju i praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike s ostalim nacionalnim strateškim dokumentima i/ili pravnom tekovinom EU, saradnju i koordinaciju s ministarstvima i državnim organima u vezi sa strateškim planiranjem u javnim politikama, pružanje podrške na uspostavljanju organizacionih jedinica za strateško planiranje i razvoj kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou, uspostavljanje i koordinaciju rada Mreže državnih službenika za strateško planiranje, procjenu učinka i praćenje stepena sprovođenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike, saradnju sa obrazovnim ustanovama, istraživačkim centrima i organizacijama civilnog društva na unapređenju dostupnosti podataka potrebnih za planiranje javnih politika, saradnju sa međunarodnim organizacijama, ministarstvima i državnim organima u vezi sa razvojem sistema strateškog planiranja, praćenje glavnih politika EU, kao i analizu njihove zastupljenosti u Crnoj Gori, analizu politika i njihove korespodencije s ciljevima ključnih dokumenata EU, analiziranje trendova i uticaja javnih politika kako u EU tako i u regionu, pripremu instrukcija, koordinaciju pripreme i pružanje stručne pomoći organima državne uprave pri utvrđivanju prioritetnih ciljeva i rokova za njihovo ostvarivanje u postupku pripreme srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade, provjeru usklađenosti prioriteta i ciljeva predloga javnih politika sa srednjoročnim i godišnjim programom rada Vlade, koordinaciju i saradnju sa organima državne uprave u postupku usklađivanja obaveza i rokova iz srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade i Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji; saradnju sa Ministarstvom finansija u cilju povezivanja planiranja sprovođenja prioritetnih ciljeva Vlade sa budžetom, praćenje i usklađivanje realizacije srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade i zaključaka Vlade; pripremu izvještaja o realizaciji srednjoročnog i godišnjeg programa rada i zaključaka Vlade, kao i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

Ovdje možete preuzeti Priručnik za evaluaciju strateških dokumenata i Smjernice za pripremu strateških dokumena.

Ovdje možete preuzeti Metodologiju razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata.

Kontakt

Almedina Vukić

v.d. pomoćnica generalnog sekretara Vlade - rukovoditeljka Sektora za za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade
Adresa:
Bulevar revolucije br. 15
Telefon:
+382 20 481 310