Sektor za poslove Vlade

U Sektoru za poslove Vlade obavljaju se poslovi, koji se odnose na: stručnu obradu materijala, koji su dostavljeni Vladi na razmatranje sa stanovišta njihove formalne usklađenosti s Poslovnikom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Poslovnik) i utvrđenom politikom Vlade u određenoj oblasti; sazivanje sjednica Vlade; izradu zapisnika i zaključaka sa sjednica Vlade; stručne i administrativne poslove za potrebe stalnih radnih tijela Vlade; staranje o poslaničkim pitanjima, dostavljanju utvrđenih predloga zakona i drugih akata Skupštini, amandmanima i drugim aktima koje je Vladi dostavila Skupština radi davanja mišljenja, inicijativama i predlozima za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti koje je Vladi dostavio Ustavni sud, aktima koje je Vlada donijela i o njihovoj blagovremenoj pripremi za objavljivanje u službenom listu i, u tom smislu, ostvarivanje odgovarajuće saradnje i koordinacije sa Skupštinom i drugim organima; vođenje odgovarajućih evidencija; lektorisanje materijala; koordinaciju pripreme i objedinjavanja materijala za program rada Savjeta za privatizaciju, saglasno odluci o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju, pružanje administrativno-tehničke podrške Savjetu za privatizaciju; kao i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

Kontakt

Jelena Krivokapić

pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljka Sektora za poslove Vlade
Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 894