Služba za finansijske poslove

U Službi za finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje budžetskih sredstava za rad Generalnog sekretarijata, pripremu i realizaciju finansijskog plana i izvještaje o izvršenju finansijskog plana, vođenje Centralizovanog obračunskog sistema za zarade zaposlenih, praćenje utroška finansijskih sredstava koji se godišnjim zakonom o budžetu opredjeljuju za rad Generalnog sekretarijata, praćenje propisa iz oblasti računovodstva i finansija, ažurno vođenje računovodstva, usaglašavane knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza sa podacima iz glavne knjige Trezora, izradu kvartalnih i godišnjih finansijskih iskaza (bilansa uspjeha, bilansa stanja i imovine i obaveza) i dostavljanje podataka Trezoru, u zakonom propisanom roku, kao i drugim nadležnim organima, pripremu i obradu knjigovodstvene dokumentacije, vođenje osnovne poslovne knjige (dnevnik i glavna knjiga), evidenciju i praćenje prihoda i drugih primanja, rashoda i drugih izdataka, izradu finansijskih iskaza, ostvarivanje kontakata sa nadležnim organima za poslove finansija.

Kontakt

Služba za finansijske poslove

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 864+382 20 482 886