Ubrzanje digitalnog upravljanja u Crnoj Gori

Realizacija projeka otpočela je 1. decembra 2020. godine i predvđeno je trajanje do 30. maja 2022. godine

Projekat predstavlja UNDP mehanizam brze podrške za prevazilaženje COVID-19 krize i ima za cilj da podrži tranziciju ka efikasnom i otvorenom upravljanju, posebno doprinoseći institucionalnoj otpornosti i jačanju povjerenja građana i privrede u sistem. Ljudski razvoj u tom procesu je predstavljen kao prioritet i sve projektne aktivnost se implementiraju upravo sa ciljem da doprinesu kreiranju rodno odgovornih politika i usluga usklađenih sa potrebama građana i privrede. Tri ključne oblasti u okviru kojih će se sprovode projektne aktinosti tiču se:

  • uspostavljanja pravne regulative i institucionalnog okvira za unapređenje digitalnog upravljanja,
  • unapređenja saradnje javne uprave sa građanima i privredom u cilju unapređenja digitalnih servisa korišćenjem otvorenih podataka,
  • jačanja ljudskih kapaciteta javne uprave u cilju obezbjeđenja efikasnog sistema pružanja digitalnih usluga i kreiranja rodno odgovornih politika.

 Očekivani rezultati projekta su:

  • procjena pravnog i institucionalnog okvira za digitalno upravljanje koja će predstaviti ključne prepreke u procesu digitalne transformacije javne uprave, obezbjediti metodologiju za uspostavljanje jedinstvenog kataloga administrativnih usluga i procesa, kao i jedinstvenih sistem za kreiranje i upravljanje e-uslugama;
  • usaglašen dio regulative za digitalno upravljanje u Crnoj Gori;
  • unaprijeđen sistem upravljanja i korišćenja otvorenih podataka;
  • razvijena digitalna rješenja sistema javne uprave u saradnji sa start-up zajednicom i preduzetnicima shodno potrebama građana i privrede;
  • obezbjeđena podrška unapređenju digitalnih vještina;
  • obezbjeđen online sistem za podršku ekonomskom osnaživaju žena;
  • razvijena online platforma i kursevi za državne službenike u oblastima digitalnog upravljanja, rodnog kreiranja politika i upravljanja otvorenom podacima.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?