Upis u Registar inovacione djelatnosti

Objavljeno: 04.10.2021. 11:06 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ovim putem obavještavamo inovacionu zajednicu da je Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore pokrenulo proceduru upisa u Registar inovacione djelatnosti u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20) i Pravilnikom o Registru inovacione djelatnosti („Službeni list CG“, broj 100/21).

Podnošenje zahtjeva za upis u Registar vrši se putem portala www.inovacije.gov.me.

U Registar se mogu upisati subjekti inovacione djelatnosti, a to su:

  • pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (naučnoistraživačke ustanove, centri izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja, privredna društva, startapovi, spinofovi i druga pravna lica, odnosno djelovi pravnih lica ako razvijaju, stavljaju na tržište ili u upotrebu inovacije nastale kao rezultat sopstvenih inovativnih aktivnosti ili inovativnih aktivnosti drugih subjekata);
  • fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači, inovatori, frilenseri i druga fizička lica ako obavljaju inovativne aktivnosti koje za rezultat imaju kreiranje inovacija);
  • subjekti inovacione infrastrukture (naučno-tehnološki park; inovaciono-preduzetnički centar; poslovno-tehnološki inkubator; centar za transfer tehnologija; klasterska organizacija; i drugi subjekti inovacione infrastrukture);
  • subjekti koji ulažu u inovacionu djelatnost (pravna i fizička lica koja ulažu u inovacionu djelatnost)
  • drugi subjekti inovacione djelatnosti (pravna i fizička lica koja podstiču ili promovišu inovacionu djelatnost, ili na drugi način pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti).

Spisak potrebne dokumentacije za upis u Registar:

  • za pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost možete preuzeti OVDJE;
  • za fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost možete preuzeti OVDJE;
  • za subjekte inovacione infrastrukture možete preuzeti OVDJE;
  • za subjekte koji ulažu u inovacionu djelatnost možete preuzeti OVDJEi
  • za druge subjekte inovacione djelatnosti možete preuzeti OVDJE.

Kod prijave subjekata inovacione djelatnosti, informacioni sistem sam generiše informacije koje se odnose na  upis u Centralni registar privrednih subjekata, potvrdu da nije pokrenut stečajni postupak, kao i potvrdu o izmirenim poreskim obavezama. 

Napomena: Izjave ovjerene od strane notara potrebno je, osim u elektronskoj formi putem portala, dostaviti i u originalu na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica, sa naznakom za Direkciju za inovacije i tehnološki razvoj – upis u Registar inovacione djelatnosti.

Za dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti g-đi Neveni Radović, Samostalnoj savjetnici I u Direkciji za inovacije i tehnološki razvoj, na sljedeću e-mail adresu: nevena.radovic@mek.gov.me.

Pravilnik o Registru inovacione djelatnosti („Službeni list CG“, broj 100/21) možete preuzeti ovdje.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?