Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Usvojena Strategija za razvoj zdravstva 2023-2027. godine

Objavljeno: 25.10.2023. 12:45 Autor: Ministarstvo zdravlja

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici usvojila je Strategiju za razvoj zdravstva za period 2023-2027. godine sa Akcionim planom za 2023-2024. godinu.

Strategija razvoja zdravstva za period 2023-2027. godine je krovni strateški dokument, kojim se predviđa razvoj i unapređenje zdravstveng sistema u narednih pet godina.

Prilikom izrade ovog dokumeta urađena je analiza stanja kojom su detektovani svi problemi unutar zdravstvenog sitema, a koji ukazuju na potrebu unapređenja sistema kroz strateške ciljeve, postavljene na širokoj osnovi kako bi dali prostora da se kroz akcione planove unaprijedi svaki segment zdravstva.

Ključni strateški ciljevi su:

  •  Univerzalna zdravstvena zaštita sa posebnim fokusom na unapređenje primarne zdravstvene zaštite, digitalizcija zdravstvenog sistema
  • Prevencija i promocija zdravlja
  • Spremnost zdravstvenog sstema na vanredne situacije.

Univerzalna zdravstvena zaštita podrazumijeva jednako kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve građane. Da bi to ostvarili, potrebno je sprovesti reforme na primarnom nivou i unaprijediti isti. Prema svjetskim standardima, primarni nivo zbrinjava oko 70% usluga. Samim tim, rasterećuju se sekundarni i tercijarni nivoi, ljekari imaju više vremena da se posvete pacijentima sa težom patologijom, a to podrazumijeva kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Neke od ključnih mjera koje su predviđene, kako strategijom, tako i zakonom su zadržavanje ljekara nakon pripravničkog staža dvije godine na primarnom nivou, stimulacija ljekara da idu na specijalizaciju iz porodične medicine, jer u tom slučaju neće morati da čekaju dvije godine do specijalizacije. Predviđen je set mjera poput izrade obima prava za pacijente, proširenje ovlašćenja izabranih doktora, pojednostavljenje procedura oko upućivanja i ostvarivanja prava na terapiju. Proširivanje ovlašćenja farmaceuta u pruzanju zdravstvene zaštite.  Unapređenjem softverskog rešenja stvoriće se uslovi za integraciju zdravstvenog sistema i stvaranje elektronskog zdravstvenog kartona, što će olakšati i rad samim ljekarima. Digitalizacija će omogućiti  kvalitetno povezivanje svih nivoa zdravstvenog sistema, stvaranje dobre baze podataka kako bi mogli kreirati kvalitetnije zdravstvenu politiku. Dakle, na taj način ćemo stvoriti jedan moderan zdravstveni sistem po mjeri građanina. Tu su i još mnogobrojne mjere predviđene navedenom strategijom. 

Cilj donošenja strategije je da se poboljša zdravlje populacije; ojača prevencija vanrednih situacija, pripremljenost i reagovanje na iste; te obezbijedi bolji kvalitet i efikasnost u pružanju zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Strategija se temelji na ključnim vrijednostima u zdravstvenom sistemu Crne Gore, koji podržavaju zdravstvenu zaštitu kao pravo svih građana koje se mora poštovati u skladu sa najvišim mogućim zdravstvenim standardima i dostignućima moderne medicinske teorije i prakse.

Strategija je izraz posvećenosti smanjenju nejednakosti u zdravlju i pripremljena je kroz inkluzivan proces u više faza, uključujući podršku Regionalne kancelarije za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije.

Ključni element vizije zdravijeg života i smanjenja nejednakosti u Crnoj Gori podrazumijeva da zdravstveni sistem bude kvalitetan, efikasan i da promoviše zdravlje građana svih uzrasta na način što će dostići sljedeće ciljeve: produženje života; poboljšanje kvaliteta života vezano za zdravlje; smanjenje razlika u zdravlju; unapređenje finansijske zaštite. Načela solidarnosti, univerzalnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta temelj su izgradnje održivog i integrisanog zdravstvenog  sistema u čijem je centru građanin. Ovi principi su ujedno i nosioci socijalno orijentisanog evropskog zdravstvenog sistema, kojem Crna Gora teži, kao zemlja u procesu integracije u Evropsku uniju.

Izrada Strategija za razvoj zdravstva previđena je Srednjoročnim programom rada Vlade Crne Gore za 2022-2024. godinu, na osnovu čega je Ministarstvo zdravlja pripremilo strategiju i dobilo pozitivno mišljenje Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Ministarstva finansija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?