Uvodna riječ Generalnog sekretara Vlade Crne Gore

Boris Marić, generalni sekretar Vlade Crne Gore

Generalni sekretarijat Vlade (u daljem tekstu: GSV) kao institucija koja se stara za rad i praćenje sprovođenja politika Vlade, u mandatu 43. Vlade ima za cilj da bitno unaprijedi transparentnost i efikasnost, te da se shodno tako postavljenim ciljevima kontinuirano unapređuje na način da brže, efikasnije i cjelishodnije odgovori potrebama građana, medija i civilnog sektora.

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, poslovi iz nadležnosti Generalnog sekretarijata obavljaju se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, i to: Kabinet potpredsjednika Vlade; Sektor za poslove Vlade; Sektor za poslove protokola; Sektor za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike; Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji; Služba za odnose s javnošću; Služba za pravne i opšte poslove; Služba za finansijske poslove; Služba za informatičku podršku; Služba za vršenje pomoćnih poslova; Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i Avio-servis.

U skladu sa potrebama savremenog društva i prava javnosti da zna, a u cilju ispunjavanja zacrtanih ciljeva (zavisno od sektora) postoji prostor za kontinuiranu modernizaciju procedura, te obuku postojećeg kadra.

U tom smislu GSV komunicira sa domaćim i inostranim nevladnim te međunarodnim organizacijama, a  kako bi prenošenjem iskustava i usvajanjem dobre prakse naših partnera, osavremenili opremu, znanja i postupajuću praksu koja će doprinijeti ostvarenju boljih rezultata.

Pored unapređenja procesa i kadrovskog potencijala, drugi značajni izazov predstavlja novouspostavljena praksa - javnih sjednica Vlade. Prevashodno u pogledu izmjene dosadašnjih procedura, bezbjednosnog protokola i zakonskih pretpostavki koje je u kratkom vremenu bilo potrebno prilagoditi u pravcu ostvarenja ovog cilja.

Značajnu ulogu u tom procesu imaju sektori za poslove Vlade i komunikacije s javnošću koji su u institucionalnom smislu stvorili procedure za ažurno sprovođenje ove, mogu slobodno reći istorijske odluke, u pogledu uvida javnosti u rad Vlade.

Ipak, u svijetlu brzorastućih promjena u sferi komunikacije, službe koje se bave odnosima s javnošću će dodatno usklađivati organizacionu struktru kako bi efikasnije odgovarale upitima medija i javnosti na dnevnom nivou i na svim kanalima komunikacije podjednako.

Treće, ali ne i najmanje važno - bitan prostor za napredak, a u cilju uspostavljanja mehanizama za efikasniji odgovor na „zahtjeve“ javnih politika i posebno integracionog procesa, postoji u Sektoru za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike.

Dodatno, GSV u narednom periodu mora jačati i analitičke kapacitete, što će svakako biti jedan od prioriteta u daljem radu upravljačke struktrure kojom rukovodim.

Dakle, kao sistemski horizontalno postavljen, sa neupitno značajnim nadležnostima i ovlašćenjima, GSV tim prije ima obavezu dodatnog jačanja transparentnosti rada i proaktivan pristup informacijama.

Uvjeren sam da će tome bitno doprinijeti i pokretanje ove web stranice na kojoj će se ažurno objavljivati najznačajnije informacije od javnog interesa.

U svakom slučaju, nedavna reorganizacija glavnog portala Vlade ima za cilj da obezbijedi bolju pristupačnost u pogledu preglednosti i dostupnosti informacija od javnog značaja.

Poštovani građani i građanke,

Uložićemo maksimalne napore da ova Vlada i Generalni sekretarijat na čijem sam čelu, sa svim sektorima-službama, budu prepoznati po djelima koja će govoriti o nama i za nas, i koja će, vjerujem, ostati putokaz za sve buduće administracije u smislu uspostavljenih procedura i standarda funkcionalnosti i transparentnosti.


Kontakt

mr Dragoljub Nikolić

generalni sekretar Vlade
Adresa:
Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
Telefon:
+382 20 482 814