Zakon o Vladi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u fokusu rada Savjeta za reformu javne uprave

Objavljeno: 27.12.2022. 10:45 Autor: Ministarstvo javne uprave
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Savjet za reformu javne uprave je danas održao treću sjednicu, kojom je predsjedavao ministar javne uprave, mr Marash Dukaj. Savjet je razmatrao nacrt Zakona o Vladi i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Članovi Savjeta su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da razmatraju dva izuzetno značajna zakonodavna okvira, pohvalivši napore Ministartsva javne uprave da u kratkom periodu, sprovedu veoma inkluzivan proces konsultovanja i finalizuju rad na dokumentima koji su okosnica dalje reforme javne uprave.

Nacrt zakona o Vladi uređuje sastav Vlade, njen mandat, organizaciju, način rada, odlučivanje, odnos sa drugim državnim organima i druga pitanja od značaja za njen rad. Savjet za reformu javne uprave je na današnoj sjednici usvojio zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo javne uprave da nacrt Zakona dostavi Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja.

SPI

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, je nakon formiranja 43. Vlade vraćen iz skupštinske procedure, nakon čega je ponovljen ciklus konsultacija sa nadležnim organima. Očekuje se da predložene izmjene i dopune u oblasti slobodnog pristupa informacijama doprinesu što djelotvornijem ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama, te stvaranju neophodnih mehanizama, kako bi bili prevaziđeni problemi identifikovani u primjeni.

Imajući u vidu činjenicu da je Evropska komisija u ranijem periodu dala pozitivno mišljenje na Predlog zakona, kao i to da je Predlog inoviran u odnosu na dostavljena mišljenja nadležnih organa, odlučeno je da Predlog zakona bude dostavljen Misiji Crne Gore u Briselu na upoznavanje.

Takođe, na današnjoj sjednici Savjeta su predstavljeni rezultati rada Ministarstva javne uprave na izradi Mape puta za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, što je jedan od preduslova za bolje pristupanje EU fondovima, prije svega zbog unapređenja orijentacije prema građanima i svim korisnicima javne uprave kako na državnom tako i na lokalnom nivou i uklanjanju administrativnih barijera u pružanju usluga.

Savjet je razmatrao i Kadrovsko planiranje i planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja kroz kadrovski informacioni sistem. Izrada Kadrovskog plana kroz Centralnu kadrovsku evidenciju će omogućiti kvalitetnije praćenje realizacije Kadrovskog plana i na ovaj način će biti u svakom trenutku moguće izvještavanje o pokrenutim postupcima zapošljavanja, realizovanim postupcima zapošljavanja po zvanjima, nivoima, kategorijama i trajanju radnog odnosa, kao i postupcima koji nijesu realizovani u tekućoj kalendarskoj godini.

Sjednica Savjeta za reformu javne uprave (26.12.2022.)

III sjednica Savjeta za reformu javne uprave

26. decembar 2022. godine
1.Nacrt Zakona o Vladi - predlagač Ministarstvo javne uprave Materijal
2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama - predlagač Ministarstvo javne uprave Materijal
3.Informacija o izradi Mape puta za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, sa nacionalnim promotivnim plano Materijal
4.Kadrovsko planiranje i planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja kroz kadrovski informacioni sistem – predlagač Uprava za ljudske resurse Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?