Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje aneksa Ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica broj 01-311/23 UPI 33/2 od 26.04.2023. godine, zaključenog sa „Pelengić Trade“ d.o.o. iz Bijelog Polja s Predlogom aneksa (bez rasprave)

Objavljeno: 21.03.2024. 16:50
Opis:
Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja se krajem 2023. godine obratilo privredno društvo „Pelengić Trade“ doo iz Bijelog Polja zahtjevom za produženje ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica, koje je Uprava za gazdovanje šumama i lovištima po ovlašćenju Vlade Crne Gore sa tim korisnikom šuma zaključila u aprilu 2023. godine, a koji u ugovorenom roku nije realizovao zaključeni ugovor.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf266 KB