Predlog odluke o izmjeni Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru

Objavljeno: 20.01.2023. 15:35
Opis:
U Odluci o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 32/16 i 19/18) u članu 3 stav 1 riječi: “od 14” zamjenjuju se riječima: “od 17”.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf361 KB