Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta - Velja glava“, Opština Herceg Novi

Objavljeno: 28.03.2024. 15:17
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf414 KB