Informacija o postupku davanja koncesije za korišćenje dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Slap Zete“ s Predlogom odluke o davanju koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji

Objavljeno: 28.03.2024. 15:21
Opis:
Zakonom o koncesijama ("Službeni list CG", br. 8/09, 73/19 i 125/23) uređeni su uslovi, način i postupak davanja koncesija, predmet koncesija i druga pitanja od značaja za ostvarivanje koncesije.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf320 KB