Predlog odluke o visini naknade predsjedniku/ici, zamjeniku/ici predsjednika/ice, članovima/icama i sekretaru/ki Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije

Objavljeno: 28.03.2024. 15:45
Opis:
Predsjedniku/ici, zamjeniku/ici, članovima/icama i sekretaru/ki Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, rješenjem se utvrđuje naknada u visini od 50% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf145 KB