Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne

Objavljeno: 23.06.2022. 17:54
Opis:
U Uredbi o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 55/16, 48/18 i 87/20) u članu 3 stav 2 poslije riječi „vazduhoplova” zarez se briše i dodaju riječi: „ili zdravstvene zaštite i vojnog saniteta”.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf142 KB