Izvještaj o radu Ministarstva pravde za period 01.01.-31.10.2023. godine sa Predlogom prioriteta iz nadležnosti Ministarstva pravde za Program rada Vlade za 2024. godinu

Objavljeno: 16.11.2023. 17:39
Opis:
Formiranjem 44. Vlade došlo je do promjene u organizaciji i načinu rada državne uprave na način što su određeni resori nastavili sa radom sa istim nadležnostima, dok je kod određenih resora došlo do razdvajanja nadležnosti i djelokruga rada, pa je na 1. sjednici Vlade Crne Gore donesena Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 98/23). U skladu sa tim činjenicama, a na osnovu određenja člana 59 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, Ministarstvo pravde je nastavilo sa radom u djelokrugu utvrđenim ovom Uredbom.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf940 KB