Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Objavljeno: 21.03.2024. 14:01
Opis:
U Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca (“Službeni list CG”, br. 2/17 i 3/19) u članu 93 stav 3 poslije riječi: “Evropske unije” zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: “a najduže za još jednu godinu.” brišu se.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf89 KB