Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti, na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica

Objavljeno: 28.03.2024. 16:59
Opis:
Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti, na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica, i to na dijelu katastarske parcele broj 507, u površini od 4 m², upisana u list nepokretnosti broj 262, KO Kanje, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB