Predlog za davanje saglasnosti JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić”, Bar, za pokretanje postupka za davanje u zakup nepokretnosti u okviru objekta i to dva poslovna prostora, površina 4m² i 7m² u cilju obavljanja trgovinske djelatnosti (bez rasprave)

Objavljeno: 17.06.2022. 15:41
Opis:
Министарство здравља Црне Горе се актом број 4-427/22-1275/2 од 20. априла 2022. године обратило Министарству финансија и социјалног старања ради прибављања мишљења на Одлуку директора ЈЗУ Општа болница “Блажо Орландић“, Бар, акт бр. 3262 од 13. априла 2022. године, за покретање поступка за давање у закуп непокретности у оквиру објекта и то два пословна простора, површина 4м² и 7м², у циљу обављања трговинске дјелатности, уписана у лист непокретности бр.735 КО Стари Бар, на катастарској парцели бр. 1687, и то: •Пословни простор, површине 4 м², процијењене вриједности закупа од 74,91 €, •Пословни простор, површине 7 м², процијењене вриједности закупа од 136,90 €.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf323 KB