Borba protiv trgovine ljudima

U Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima vrše se poslovi u cilju stvaranja efikasnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima, prezentovanje rezultata

koji se ostvaruju na planu borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori. Odjeljenje se stara o primjeni međunarodnih propisa, konvencija i sporazuma

iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Nadležno je i za pokretanje inicijativa za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.