Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo javne uprave Javno obavještenje

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,Sl.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Okrugli sto povodom javne rasprave o tekstu Nacrta Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024.

Okrugli sto povodom javne rasprave o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024.

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Treći Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO

Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 89/22), a u skladu sa članom 3 Uredbe

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Spisak NVO koje nisu dostavile potpune predloge za predstavnika Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO na drugi javni poziv

Na osnovu stava 2 člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom pripreme Nacrta zakona o informacionoj bezbjednosti

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv NVO za predlaganje šest predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Na osnovu člana 4 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 110/22)

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Listu predstavnika NVO predloženih za članove/ ice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024.

U skladu sa odredbom člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista predstavnika/ca NVO predloženih za člana/icu Radne grupe za izradu Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori

U skladu sa članom 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7