Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

SAOPŠTENJE: Ministar Radunović na sastanku u San Marinu ocijenio: Zdravlje nije trošak za ekonomiju, a ulažući u zdravlje ulažemo u humani kapital

Objavljeno: 04.07.2014. 20:10 Autor: PR služba Ministarstva Zdravlja
Delegacija Ministarstva zdravlja, predvođena ministrom prof. dr Miodragom Radunovićem učestvuje je na dvodnevnoj konferenciji, pod nazivom “Prvi sastanak visokog nivoa malih zemalja – Implementacija politike zdravlje 2020” koja se održava 3. i 4. jula 2014. godine u San Marinu.
Cilj sastanka je definisanje platforme za razmjenu iskustava malih zemalja, što će doprinijeti jačanju kapaciteta za punu implementaciju politike “Zdravlje do 2020” i njenih inovativnih pristupa za unapređivanje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju.
Ministar Radunović je prvog dana sastanka, uzeo aktivno učešće u okviru tematske sesije “Zdravlje 2020, kao okvir za sinergiju između zdravlja i drugih sektora, s ciljem promovisanja održivog razvoja – Iskustvo Crne Gore”.
- Održivi razvoj – usmjeren ka dugoročnom unapređenju kvaliteta života predstavlja jedno od strateških opredjeljenja Crne Gore i Nacionalne strategije o održivom razvoju. Crna Gora je u fazi izrade nove Strategije održivog razvoja 2014-2020 koja ce promovisati sinergiju i partnerstva između različitih sektorskih politika radi unapređenja zdravlja građana. Zdravlje će biti ključni segment Strategije i integralni element svake sektorske politike – naglasio je Radunović.
Ministar Radunović je istakao da resursi za zdravlje predstavljaju ulaganje u rast i razvoj.
- Zdravlje nije trošak za ekonomiju. Ulažuci u zdravlje, ulažemo u humani kapital, a dividenda se isplaćuje u formi zaposlenosti i povećane produktivnosti. Zdravlje doprinosi ekonomskom rastu i nacionalnom razvoju kroz produktivnu zaposlenost, smanjivanje troškova liječenja i bolovanja, doprinosi većoj socijalnoj koheziji. Intencija je da nacionalni okvir za održivi razvoj, koji ce zacrtati put pametnog, održivog i inkluzivnog razvoja u Crnoj Gori, doprinese ostvarivanju maksimalnog zdravlja u svim životnim dobima kroz univerzalnu zdravstvenu zaštitu i sektorske politike koje su podrška zdravlju- podsjetio je ministar Radunović.
Ministar Radunović je informisao prisutne da vitalni zdravstveni indikatori ukazuju na napredak u smislu unaprijeđenja zdravlja građana Crne Gore. Ipak, prijevremena smrtnost kao posljedica hroničnih nezaraznih bolesti predstavlja ozbiljan izazov koji je moguće prevazići, djelujući na socijalne determinante zdravlja i povezane riziko faktore.
On je objasnio da promocija zdravlja i prevencija ne podrazumijeva samo “nagovaranje/ubjeđivanje građana” da praktikuju zdrave stilove živote ili sprovođenje kampaanja radi podizanja svijesti o njihovom značaju. Ona podrazumijeva stvaranje uslova da građani mogu jednostavno i lako napraviti zdrav izbor – a ovo podrazumijeva da je čitav niz sektorskih politika u funkciji zdravlja.
- Svjesni smo da našim građanima, ukoliko želimo da budu i ostanu zdravi, moramo obezbijediti zdrave uslove za život. Stoga su, pametne, zelene, zdrave politike za saobraćaj, energetiku, poljoprivredu, turizam … imperativ savremenog doba. Implementacijom ovih politika, usmjerenih na stvaranje povoljnih društvenih i ekoloških uslova, koje promovišu zdravlje populacije i omogućavaju pojedincu da donese zdravu i održivu odluku, koja se odnosi na njegov svakodnevni život, predstavljaju uslov bez kojeg nema daljeg napretka- naglasio je Radunović.
Prema njegovim riječima, Crna Gora suočena sa brojnim izazovima, ušla je u proces reorjentacije zdravstvenog sistema, sa fokusom na jačanju primarne zdravstvene zaštite, željom da se promijeni paradigma pružanja zdravstvene zaštite i napravi otklon od dominatnog akutnog zbrinjavanja, kako bi se obezbijedilo dovoljno prostora i resursa za preventivne usluge.
- Reforma zdravstvenog sistema podrazumijeva i dodatne napore u cilju pune implementacije koncepta integrisanog pružanja zdravstvenih usluga kao efektivnog odgovora na hronične bolesti, ocjenio je ministar Radunović.
On je učesnike sastanka upoznao i sa reformskim aktivnostima koji se u sprovode u zdravstvu Crne Gore od 2003. godine, ističući da su dodatni reformski napori usmjereni u pravcu ostvarivanja finansijske održivosti zdravstvenog sistema.
Ministar Radunović susreo se drugog dana sastanka sa Regionalnom direktorkom SZO Žužanom Jakab. Tom prilikom razgovarano je o prioritetnim oblastima saradnje izmedju Ministarstva zdravlja i SZO usmjerenim na daljem jačanju primarne zdravstvene zaštite, jačanju kapaciteta za pružnje preventivnih usluga i realizaciju preventivnih programa, obezbjeđivanju kvaliteta.
Na Prvom sastanku malih zemalja– Implementacija politike zdravlje 2020 u San Marinu bilo je riječi o unapređenju razvoja nacionalnih zdravstvenih politika u skladu sa Zadravljem 2020, obezbjeđivanju međudržavne mreže za izgradnju kapaciiteta o ključnim aspektima Zdravlja 2020 sa akcentom na socijalne determinante zdravlja i međusektorsko upravljanje, te kreiranje platforme za razmjenu iskustva i zajedničko učenje kroz implementaciju Zdravlje 2020.
Republika San Marino u saradnji sa SZO Regionalnom kancelarijom za Evropu pomaže zemljama koje imaju manje od jednog miliona stanovnika u implementaciji politike Zdravlje 2020. Osam zemalja, među kojima i Crna Gora pozvane su da se pridruže projektu San Marina.
Ministar Radunović dao je i kratak intervju za nacionalnu Televiziju San Marino, istakavši značaj projekta saradnje malih zemalja u generisanju novih znanja i razmjeni pozitivne prakse u prevazilaženju zajedničkih izazova.
U delegaciji Ministarstva zdravlja, na konferenciji malih zemalja u San Marinu, su pored ministra Radunovića učestvovali i Šef kabineta ministra zdravlja gospodin Dražen Ljumović i šefica Kancelarije SZO za Crnu Goru gospođica Mina Brajović.


Ministarstvo zdravlja
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?