Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: U obnovljive izvore energije investirano skoro 180 miliona eura

Objavljeno: 05.02.2017. 16:34 Autor: Ministarstvo ekonomije
Ukupna vrijednost dosadašnjih investicija, koje podrazumijevaju izgradnju i stavljanje u funkciju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dostigla je skoro 180 miliona eura, od čega najveću vrijednost ima investicija u VE Krnovo koja iznosi 143 miliona eura.

Preostalih skoro 35 miliona eura je vrijednost investicija za 12 mHE koje su do sada dobile status povlašćenog proizvođača, a pojedinačna vrijednost ovih 12 mHE kreće se od uloženih 1,3 miliona do skoro 8 miliona eura.

Svi ovi objekti, nakon isteka koncesionog ili perioda zakupa zemljišta, prelaze u vlasništvo države. 

Država Crna Gora od pomenutih investicija ima značajne prihode po više osnova, i to prihode od PDV-a, kao i one od koncesione naknade. 

Samo po osnovu obaveze investitora da plati PDV, državi je do sada od povlašćenih proizvođača isplaćeno skoro 1 milion eura.

Po osnovu obaveze plaćanja koncesione naknade, država je u prethodne tri godine prihodovala više od 800.000 eura. Interesi države su, po pitanju koncesione naknade, u potpunosti zaštićeni u smislu da se ona prikuplja na osnovu plana proizvodnje energije koji dostavlja investitor, odnosno na osnovu ostvarenja ukoliko je proizvodnja veća od planirane. Dakle, koncesiona naknada se isplaćuje na osnovu iznosa koji je veći. 

Investitor za projekat VE Krnovo, francusko-austrijski konzorcijum „Akuo Energy SAS - Ivicom Consulting“, do sada je, kroz pravičnu naknadu za ekspropisanje zemljišta isplatio preko 600.000 eura vlasnicima nepokretnosti na području Krnova.

Značajne benefite od realizacije ovih projekata ima i lokalno stanovništvo. Osim koncesione naknade, koju pored države ubira i lokalna samouprava, investitori u velikoj mjeri ulažu i u poboljšanje kvaliteta života u tim područjima.

Takođe, kroz realizaciju projekata izgradnje mHE, koje se najvećim dijelom grade u manje razvijenim područjima Crne Gore, investitori su značajno uložili u izgradnju putne i elektroenergetske infrastrukture, kao i realizaciju mnogih projekata kroz višenamjenska rješanja, poput izgradnje ribnjaka i vodenica, elektrifikacije katuna, rekonstrukcije javne rasvjete i slično.

Sa druge strane, u skladu sa evropskom praksom i obavezama koje je preuzela, država otkupljuje energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, koju jednim dijelom finanira iz naknade za obnovljive izvore. Naknada se prikuplja prema planu, a isplaćuje se po ostvarenju, što znači da se država zaštitila na način da je rizik koncesionara da li će uspjeti da ostvari plan, u zavisnosti od vremenskih uslova. Dakle, koncesionar ne može tražiti naknadu pravdajući neostvarenje plana vremenskim uslovima na koje su, inače, obnovljivi izvori vrlo osjetljivi.

Naknada koja je prikupljena, a koja nije ostvarena, prebacuje se za sljedeću godinu i za toliko se umanjuje iznos naknade za tu godinu. 

PR SLUŽBA
MINISTARSTVO EKONOMIJE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?