Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Etički odbor

Objavljeno: 26.05.2017. 16:13 Autor: UzK

Poslovnik o radu etickog odbora.pdf

Etički kodeks.pdf

Na sjednici Etičkog odbora održanoj dana 20.06.2013 god. u prostorijama Uprave za kadrove, utvrdjen je obrazac pritužbe kojim se sva zainteresovana lica mogu obratiti Etičkom odboru u slučaju povreda etičkih standarda i pravila ponašanja državnih službenika i namještenika, a koji su utvrdjeni Etičkim kodeksom. Pritužba se podnosi Upravi za kadrove lično ili putem pošte na adresu: Jovana Tomaševića 2a sa naznakom za Etički odbor ili putem e-maila – etickiodbor@uzk.co.me .

Obrazac pritužbe.pdf

Mišljenja etičkog odbora

Mišljenje Etičkog Odbora na pritužbu crnogorske LGBTIQ asocijacije "Kvir Montenegro"

Mišljenje Etičkog Odbora na predlog Instituta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?