Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Kolašin

Objavljeno: 17.09.2019. 15:06 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Službeni list RCG“, broj 20/04) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-3515 sa sjednice od 5. septembra 2019. godine, Ministarstvo finansija objavljuje


JAVNI P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOLAŠIN


1. Predmet prodaje


Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore koju čine katastarske parcele upisane u list nepokretnosti broj 21, KO Padež, Opština Kolašin i to:


-       katastarska parcela, broj 38, površine 600 m², broj 39, površine 580 m² i

-       katastarska parcela, broj 40, površine 913 m².


2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja


Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog javnog poziva iznosi ukupno 10.456,00 €, odnosno 5 €/m².


3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja


Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 114, dana 26.09.2019. godine,  četvrtak u 10.00 časova.


4.Uslovi javnog nadmetanja


Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti, i to: 522,80 €.

Uplata novčanog depozita se vrši na žiro račun Ministarstva finansija broj 550-5590-94 - za učešće za javnom nadmetanju.

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 20.09.2019. godine (od 10-13 časova).

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 24.09.2019. godine do 15 h.

Minimalanu promjenu raspona ponuda u postupku usmenog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije.

Postupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik prodaje koji ponudi iznos početne cijene za određenu nepokretnost.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine.


5.Ostali uslovi


Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 60 (šesdeset) dana od dana javnog nadmetanja.

Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku od 60 (šesdeset) dana od dana javnog nadmetanja ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja za konkretne nepokretnosti.

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija, kontakt telefon: 020/225-913.

Tekst ovog javnog poziva objavljen je na sajtu Ministarstva finansija www.mif.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?